Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber landets kommuner og helseforetak om å sørge for at alt helsepersonell med pasientkontakt får informasjon om influensa og tilbud om gratis vaksine. Vi ber også om at kommunene vaksinerer så mange som mulig av innbyggerne som tilhører de definerte risikogruppene for alvorlig influensa. I Norge har omtrent 1,6 millioner mennesker en eller flere tilstander som kan gjøre dem mer utsatt for alvorlig sykdom eller død ved influensasykdom. Kommunene har ifølge smittevernloven og vaksinasjonsforskriften plikt til å sørge for tilbud om vaksine til risikogruppene, samt at vaksineringen organiseres på en slik måte at man oppnår høyest mulig dekning. Kommunene har i tillegg et ansvar for at lokalt helsepersonell er vaksinert for å beskytte både de ansatte og deres pasienter. 
 

  Mål: minst 75 prosent er vaksinert  
  Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU anbefaler at minst 75 prosent av målgruppene (risikogrupper og helsepersonell) er vaksinert mot influensa. De siste årene har vaksinasjonsdekningen økt, særlig blant høyrisikogruppene og blant helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Vaksinasjonsdekningen er vesentlig bedre i sykehus enn i kommunale helse- og omsorgstjenester.  

  Influensa og covid-19  
  I 2020 er det enda viktigere enn tidligere at målgruppene blir vaksinert mot sesonginfluensa på grunn av covid-19 pandemien. Risikogruppene for influensa og covid-19 er delvis overlappende. Det er ikke mulig å skille kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet med begge virus på samme tid. Influensavaksine er bare effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa og for at ikke influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i et helsesystem som kan være overbelastet av covid-19.   
   
  I de senere år har influensautbruddet startet rundt juletider med en topp enten ved nyttår eller rundt vinterferien. Det er svært viktig at så mange som mulig er vaksinert før jul. Samtidig er det viktig at vaksineringen ikke starter for tidlig. Det er fordi immuniteten etter influensavaksine vanligvis ikke varer mer enn 6 måneder. Blant eldre kan beskyttelsen avta enda raskere.  

  Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler at vaksinering blir gjennomført i perioden oktober til desember. 

  Vaksinering av risikogruppene 
  Til høsten skal mange vaksineres på kort tid og det må planlegges for vaksinering med smitteverntiltak for å hindre spredning av covid-19. På grunn av økt interesse for influensavaksine er det viktig å planlegge for stor pågang og sikker vaksinering i en smittevernsituasjon. Dette betyr at kommuner og innbyggere må ta høyde for utvidete smitteverntiltak ved vaksinering, for eksempel økt avstand mellom personer, strengere hygienetiltak, færre personer samlet på samme sted, osv. Tiltakene vil også måtte tilpasses smittesituasjonen i den enkelte kommune. Det betyr at kommunene må planlegge for flere alternative vaksinasjonssteder, mer personell og tilgang på smittevernutstyr.  
   
  Folkehelseinstituttet vil avholde et Webinar 9. september hvor informasjon om alle aspekter ved vaksineringen vil bli tatt opp. Det vil være mulig å komme med spørsmål på forhånd. Det vil videre bli laget veiledning for hvordan kommunene kan gjennomføre vaksinering med smitteverntiltak basert på ulike utbruddsstadier for covid-19. Dette vil bli tilgjengelig i løpet av sommeren og høsten. Kommunene må selv lage lokale planer for organisering av vaksineringen. 

  Vaksinering av helsepersonell 
  Hvorfor bør helsepersonell få vaksine?

  • Helsepersonell har klart høyere sannsynlighet for å få influensa enn voksne som ikke arbeider i helsetjenesten. Sannsynligheten for å bli syk med influensa blir betydelig redusert hvis du er vaksinert.  
  • Du kan være smittet av influensa selv om du har milde eller ingen symptomer. Helsepersonell som ikke vet at de har influensa, vil derfor kunne gå på jobb og risikere å smitte pasientene sine. Dette kan føre til at pasienter blir alvorlig syke eller dør.
  • Vaksinering av helsepersonell forebygger sykdom, redder liv, gir bedre beredskap i helsetjenesten, reduserer bruk av antibiotika og kan spare samfunnet for store utgifter.