Viktig melding

Ringebu Forliksråd

Hovedreglene om behandlingen i forliksrådet fremgår av tvisteloven kapittel 6. Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker, og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet.

Forliksrådets hovedoppgave er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen. Krav som er uimotsagt fra debitor kan etter 1. januar 2006 bringes direkte inn for namsmannen for inndrivelse.
Forliksrådet nyttes til tvisteløsning i mange saker. Det kan f.eks. dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister, tvister i forretningsforhold o.a.

Har du et krav som ønskes behandlet i forliksrådet kan du gå til  https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/forliksklage/  for mer informasjon.
Hjemmesiden for forliksrådet finner du her https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Det er kommunestyret i den enkelte kommune som velger disse blant kommunens innbyggere for fire år om gangen. Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave. I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretær, i politidistrikt er det politistasjonssjefen og i namsfogddistrikt er det namsfogden som utfører sekretariatsoppgavene.

Ringebu Forliksråd består av følgende representanter (01.01.2021 - 31.12.2024):

Medlemmer:
1. Jan Ove Møller, leder
2. Jan Erik Brenden
3. Bjørg Dalberg Karlstad

Varamedlemmer:
1. Gunn Mona Dokken
2.  Oddrun Søreng
3.  Audun Amundsen

Sekretariat Ringebu Forliksråd:
Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor
Nedregt. 1
2640  Vinstra

For mer informasjon, se Regjeringen - om forliksrådet  og tvisteloven kapittel 6