Ringebu Forliksråd

Illustrasjon: Møteklubbe - Klikk for stort bilde

Hovedreglene om behandlingen i forliksrådet fremgår av tvisteloven kapittel 6. Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet.

Forliksrådets hovedoppgave er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen. Krav som er uimotsagt fra debitor kan etter 1. januar 2006 bringes direkte inn for namsmannen for inndrivelse.Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer, som velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen. Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave. I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretær, i politidistrikt er det politistasjonssjefen og i namsfogddistrikt er det namsfogden som utfører sekretariatsoppgavene.

Sekretariat Ringebu Forliksråd:

Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor
Nedregt. 1
2640  Vinstra

Ringebu Forliksråd består av følgende representanter (01.01.2017 - 31.12.2020):

Medlemmer:
1. Morten Kaurstad, leder
2. Jan Ove Møller
3. Anne Lise Martin 

Varamedlemmer:
1. Jan Erik Brenden
2.  Gunn Mona Dokken
3.  Lars Skjeggestad Kleven

Forliksrådet - mer informasjon