Viktig melding

Sakkyndig nemnd / takstnemnd og klagenemnd for eiendomsskatt

 

I Ringebu er det ei takstnemnd for boliger (med hytter og våningshus) og næringseiendommer. Takstnemnda vedtar takster for alle faste eiendommer, unntatt de som har fritak etter eigedomsskattelovas §§ 5 og 7.

 

Eiendomsskatten er en objektskatt og Takstnemnda fastsetter takst ut fra markedsverdien for tomt, bygg og anlegg sammen.

 

Eigedomsskattelova § 8A-2. Verdet
Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

Takstnemnda fastsetter takstene, som skal gjelde i 10 år om det ikke skjer påbygging, riving eller andre spesielle forhold i tilknytning til eiendommen.

 

Eigedomsskattelova §19
Skattytaren kan klage på den utskrivne eiendomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med §14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivingsvedtaka av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

 

Foruten å melde fra om eventuelle feil, kan eieren klage på taksten eller andre forhold i tilknytning til eiendomsskatten. Klagen skal være skriftlig (skriv eller e-post) og grunngitt.'

 

Behandling av klage.

 

Klaga blir lagt fram for Takstnemnda.

 

Endrer Takstnemnda sitt opprinnelige vedtak, vil klageren få tilbakemelding, og få ny klagerett på det. Det nye vedtaket kan være medhold, delvis medhold eller annen endring.

 

Endrer Takstnemnda ikke taksten, går klaga til Klagenemnda for endelig avgjørelse. Får klageren ikke medhold og vil ta saka videre, kan den prøves for rettsapparatet.

 

Takstnemndas møteplan og medlemmer

Klagenemndas møteplan og medlemmer