Viktig melding

Representantskapet for interkommunalt samarbeid

Representantskapet består av 6 folkevalgte (2 politikere fra hver av de 3 kommunene - Ringebu , Nord-Fron og Sør-Fron).  Representantskapets medlemmer velges for 4 år av gangen.

De interkommunale selskapene i Midt-Gudbrandsdal

Representantskapet skal treffe beslutninger om blant annet:

  • leder og nestledere
  • eventuell godtgjøring for representantskapet
  • årsbudsjett og økonomiplan
  • budsjettendringer som ikke blir foretatt av rådmann eller etatsjef
  • låneopptak til investering
  • regnskap og årsmelding
  • gebyr for tjenester
  • andre saker som blir forelagt representantskapet eller som det selv tar opp

Ny sekretariatsfunksjon 2018:
I generell sak 2/18 i møte 23.05.2018, besluttet representantskapet etablering av fast sekretariatsfunksjon fom høstmøtet 2018 lagt til Ringebu kommune.  Dette for å finne bedre løsninger i forhold til arkivering, dokumentproduksjon og utsending av saksfremlegg.
 Innkallinger og protokoller Representantskapet:

Møter 2009

Møter 2010

Møter 2011

Møter 2012

Møter 2013

Møter 2014

Møter 2015

Møter 2016

Møter 2017

Møter 2018

Fom høstmøtet 2018 finnes innkallinger med saksfremlegg og protokoller på vår hjemmeside under fanen politikk og deretter møter.