Viktig melding

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ. Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom, og skal representere interessene til ungdommen i kommunen. 

Ungdomsrådet er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 5-12. Kommunestyret vedtok i sak 094/04 at utvalg for kultur og oppvekst fikk myndighet til å vedta vedtekter for ungdomsrådet.
Rådet er sammensatt av 8 medlemmer. Ungdom som er eller blir 13-18 år i valgåret kan velges. 3 av medlemmene som velges skal være avgangselever ved Ringebu ungdomsskole eller eldre ungdom opp til 18 år. Representanter til ungdomsrådet blir valgt for 2 år om gangen. Elevrådet gjennomfører valget med bistand fra levekårsutvalget.
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder for 1 år om gangen.

Ungdomsrådet kan ta opp alle saker som rådet ønsker å uttale seg om. Ungdomsrådet skal være høringsorgan i aktuelle politiske saker.
Aktuelle saker kan være:

  • kultur- og fritidstilbud
  • skolesaker
  • helsetilbud
  • kollektivtilbud
  • miljøsaker
  • kommunens årsbudsjett og økonomiplan
  • arealplaner
  • kommuneplaner

Representanter for ungdomsrådet kan møte med talerett i de politiske organ som har disse sakene til videre og endelig behandling.
Ungdomsrådet velger representanter til Ungdommens fylkesting.

Ungdomsrådets møteplan
Veileder for ungdomsråd
Reglement for folkevalgte organer i Ringebu kommune (PDF, 629 kB)
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer i Ringebu kommune (PDF, 615 kB)