Ungdomsrådet

Kommunestyret vedtok i sak 090/04 at det skulle opprettes et Ungdomsråd i Ringebu kommune. Utvalget for kultur og oppvekst fikk i oppdrag å bestemme organisering og arbeidsoppgaver. Utvalget for kultur og oppvekst vedtok vedtektene for ungdomsrådet i møte 02.03.2005

Formålet til Ringebu ungdomsråd er at de skal arbeide for ungdommen sine interesser og tale ungdommen sin sak i Ringebu kommune.

Rådet er sammensatt av 7 medlemmer og har 4 varamedlemmer. Ungdom som er eller blir 13-18 år i valgåret kan velges. 3 av medlemmene som velges skal være avgangselever ved Ringebu ungdomsskole eller eldre ungdom opp til 18 år. Representanter til ungdomsrådet blir valgt for 2 år om gangen. Første ungdomsråd ble valgt våren 2005 og det var elevrådet med bistand fra utvalget for kultur og oppvekst som hadde ansvaret for valget.

Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder for 1 år om gangen.

Ungdomsrådet kan ta opp alle saker som rådet ønsker å uttale seg om. Ungdomsrådet skal være høringsorgan i aktuelle politiske saker. Lederen i ungdomsrådet bestemmer sammen med saksbehandler for rådet hvilke saker dette skal gjelde. Representanter for ungdomsrådet kan møte med talerett i de politiske organa som har disse sakene til videre og endelig behandling.

Ungdomsrådet velger representanter til Ungdommens fylkesting.

Ungdomsrådets medlemmer

Ungdomsrådets møteplan