Viktig melding

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget i Ringebu består av 7 medlemmer fra formannskapet og 2 representanter fra arbeidstakersida.

Administrasjonsutvalget er partssammensatt utvalg for Ringebu kommune i henhold til kommunelovens § 5-11.  Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Innenfor sitt ansvarsområde gir administrasjonsutvalget innstilling overfor kommunestyret.

Utvalget har myndighet til å vedta tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett, men innenfor egen eventuell tilleggsbevilgningsramme.

Administrasjonsutvalget ivaretar de oppgavene som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon som ikke kommunestyret selv skal ivareta, og med unntak av den myndighet som er delegert til kommunedirektøren, eller som er delegert til forhandlingsutvalget.
 

Medlemmer i administrasjonsutvalget er formannskapet samt 2 tillitsvalgte (Fagforbundet og Utdanningsforbundet).

 

Administrasjonsutvalgets medlemmer