Ringebu Formannskap

Ringebu formannskap består av 7 medlemmer med varamedlemmer.  Medlemmene og varamedlemmene blir valgt av og blant medlemmene i kommunestyret.

Formannskapet ledes av ordfører.

Iht. kommunelovens § 14-3 skal formannskapet behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

I tillegg har formannskapet ansvar for strategisk og overordnet politisk ledelse, politiske initiativ, interkommunale spørsmål, investeringer, boligprogram og utbyggingsavtaler.

Under formannskapet ligger også drift og tjenesteyting i sentraladministrasjonen.

Innenfor sitt ansvarsområde gir formannskapet innstilling overfor kommunestyret.  Formannskapet skal ikke innstille i saker som blir behandlet i kontrollutvalget.

Formannskapet skal også:

  • behandle de rapporter som legges fram fra administrasjonen vedrørende regnskapsutviklingen for kommunens samlede virksomhet
  • vurdere økonomiske disposisjoner i de interkommunale selskaper og gi uttrykk for Ringebu kommunes syn overfor egne representanter i selskapenes styrende organer


 

Formannskapets møteplan og medlemmer
.
.