Viktig melding

Ringebu Formannskap

Ringebu formannskap består av 7 medlemmer og er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 5-1.  Medlemmene og varamedlemmene blir valgt av og blant medlemmene i kommunestyret.

Formannskapet ledes av ordfører.

Formannskapet er kommunens driftsutvalg med særlig ansvar for økonomi.
Iht. kommunelovens § 14-3 skal formannskapet behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.

Formannskapet har ansvar for å lede arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Formannskapet har  dessuten følgende særskilte funksjoner:

  • Klagenemnd etter forvaltningslovens § 28: treffe vedtak i saker om klage over enkeltvedtak som er truffet av et kommunalt organ
  • Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet og utviklingsfondet

Formannskapets møteplan og medlemmer

Reglement for folkevalgte organ i Ringebu kommune (PDF, 629 kB)