Viktig melding

Ringebu Kommunestyre

Ringebu kommunestyre er det øverste politiske organ i Ringebu kommune, og velges hvert 4. år ut i fra valglister fra de politiske partier. Ringebu kommunestyre har 23 medlemmer med varamedlemmer fra det enkelte parti.

Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret har myndighet til å delegere fullmakt til politiske organer og til kommunedirektøren.

Kommunestyret avgjør alltid saker som gjelder:
 

  • økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak
  • igangsetting av nye tiltak ut over årsbudsjettet og vesentlige endringer i årsbudsjettet
  • avtaler som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet
  • prinsippvedtak om interkommunalt samarbeid
  • kommunale avgifter og betalingssatser
  • godkjenning av regnskap og årsberetningdelegasjon av myndighet fra kommunestyret
  • andre prinsipielle saker
  • saker som kommunestyret ønsker å behandle

 

Kommunestyrets møteplan og medlemmer