Ringebu Kommunestyre

Ringebu kommunestyre er det øverste politiske organ i Ringebu kommune, og velges hvert 4. år ut i fra valglister fra de politiske partier .  Ringebu kommunestyre har 21 medlemmer med varamedlemmer fra det enkelte parti.

Kommunestyret har i utgangspunktet møte en gang i måneden og behandler saker som budsjett, regnskap, økonomiplan, kommune- og reguleringsplaner.

Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret har myndighet til å delegere fullmakt til politiske organer og til rådmannen.

Kommunestyret avgjør alltid saker som gjelder:
 

  • økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak
  • igangsetting av nye tiltak ut over årsbudsjettet og vesentlige endringer i årsbudsjettet
  • avtaler som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet
  • prinsippvedtak om interkommunalt samarbeid
  • kommunale avgifter og betalingssatser
  • godkjenning av regnskap og årsberetningdelegasjon av myndighet fra kommunestyret
  • andre prinsipielle saker
  • saker som kommunestyret ønsker å behandle

 

Kommunestyrets møteplan og medlemmer
.
.