Viktig melding!

Utvalg for miljø, utmark og landbruk

Utvalg for miljø, utmark og landbruk har det folkevalgte ansvaret for all løpende tjenesteproduksjon og drift innenfor ansvarsgruppe 66 (næring), ansvar 661-669.  Utvalget avgjør forvaltningssaker (enkeltvedtak) på folkevalgt nivå (med mindre slik myndighet er lagt til andre organer), og behandler rapporter fra administrasjonen innenfor sitt saksområde.
 

Utvalg for miljø, utmark og landbruk er opprettet i medhold av kommunelovens § 5-7.  Innenfor sitt ansvarsområde gir utvalg for miljø, utmark og landbruk innstilling overfor kommunestyret.

Utvalget har myndighet til å vedta tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett, men innenfor egen eventuell tilleggsbevillingsramme.

Innenfor sitt ansvarsområde har utvalg for miljø, utmark og landbruk myndighet etter kommunelovens § 13 til å treffe vedtak når saken skulle vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.

Møteplan og møteprotokoller