Viktig melding!

Utvalg for plan og teknisk

Ansvarsområde
Utvalg for plan og teknisk har det folkevalgte ansvar for all arealplanlegging.

Utvalget er fast planutvalg i henhold til plan- og bygningsloven.

Under utvalget hører drift, tjenesteyting og eiendomsforvaltning innenfor programområdene 4 (bolig- og eiendomsformål) og 6 (tekniske formål).

Generell myndighet
Utvalg for plan og teknisk er opprettet i medhold av kommunelovens § 5-7.

Innenfor sitt ansvarsområde gir utvalg for plan og teknisk innstilling overfor kommunestyret.

Utvalget har myndighet til å vedta tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett, men innenfor egen eventuelle tilleggsbevilgningsramme.

Innenfor sitt ansvarsområde har utvalg for plan og teknisk myndighet etter kommunelovens § 11-8 til å treffe vedtak når saken skulle vært avgjort av kommunestyret men det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.


UPTs møteplan og medlemmer
.
.