Fastsatt planprogram - Reguleringsplan for Vålejordet nordre del, planID 0520201606

Utvalg for plan og teknisk fastsatte i møte 10.05.2017 planprogram for reguleringsplan for Vålejordet nordre del. Planens formål er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse, samt avklare den trafikale situasjonen i området. Det skal etableres trafikksikker forbindelse mot gangbro inn mot sentrum, og avsettes areal for korttidsparkering.

Publisert av Kenny Tran. Sist endret 19.05.2017

Møtebehandling fra Utvalg for plan og teknisk 10.05.2017

UPT-behandling:

Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

UPT-036/17 Vedtak:

​Utvalg for plan og teknsik fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for reguleringsplan for Vålejordet nordre del, planID 0520201606.

 

​Saksprotokoll og fastsatt planprogram er tilgjengelig via digitalt planregister.

​Fastsatt planprogram kan ikke påklages.