Viktig melding

Fastsatt planprogram - Reguleringsplan for Vålejordet nordre del, planID 0520201606

fastsatt planprogram reguleringsplan for vålejordet nordre del.PNGUtvalg for plan og teknisk fastsatte i møte 10.05.2017 planprogram for reguleringsplan for Vålejordet nordre del. Planens formål er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse, samt avklare den trafikale situasjonen i området. Det skal etableres trafikksikker forbindelse mot gangbro inn mot sentrum, og avsettes areal for korttidsparkering.

Møtebehandling fra Utvalg for plan og teknisk 10.05.2017

UPT-behandling:

Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

UPT-036/17 Vedtak:

​Utvalg for plan og teknsik fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for reguleringsplan for Vålejordet nordre del, planID 0520201606.

 

​Saksprotokoll og fastsatt planprogram er tilgjengelig via digitalt planregister.

​Fastsatt planprogram kan ikke påklages.