Viktig melding

Logopedhjelp til barn og unge

Logopedtjenesten har mål om å bistå barn og unge med språk- og kommunikasjonsvansker (bla. artikulasjonsvansker, spesifikke språkvansker, stamming/taleflytvansker) og oralmotoriske vansker, slik at barnet/eleven forbedrer sin kommunikasjonsevne og opplever mestring i hverdagen.

Behovet for logopedhjelp ses i sammenheng med barnets utvikling eller elevens opplæring. Logopedhjelp kan være en del av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (barnehageloven § 31) eller spesialundervisning i grunnskolen (opplæringsloven § 5-1). Logopedhjelp kan også være den eneste spesialpedagogiske hjelpen eller spesialundervisningen for barnet/eleven.

Omfanget og organisering av tilbudet tilpasses den enkelte bruker. Logopeden tilbyr en kombinasjon av direkte trening og veiledning. Hjelpen gis i en kort periode eller flere ganger i løpet av barnehage-/skoleåret. Barnets/elevens utvikling er avhengig av regelmessig øving. Det er viktig å finne gode rutiner for daglig trening.

Rutine for henvisning:

Foresatte kan selv henvise til logoped. Når barnet går i barnehage eller skole, er det ønskelig at henvisningen skal være et samarbeid mellom foresatte og barnehage/skole.

Ta gjerne kontakt med logoped hvis du lurer på om et barn bør henvises til logopedisk kartlegging. Kontaktinformasjon til logoped: Karen.Randi.Wimmer@ringebu.kommmune.no / tlf 911 81 051

Etter henvisning og kartlegging vurderer logoped behovet for logopedisk hjelp. Dette består normalt av observasjon/arbeid med barnet. Logoped utarbeider sakkyndig vurdering. Rektor/tjenesteleder fatter vedtak om rett til pedagogisk hjelp.

Når det er stor pågang til logopedtjenesten, kan barn settes på venteliste. Inntak av nye brukere vurderes fortløpende ved ledig plass. Prioritering av barn på ventelista, og deretter omfanget av tilbudet (både direkte arbeid og veiledning), avgjøres av en rekke faktorer (eks typen vanske, sammenheng med øvrig pedagogisk tilbud), ikke bare plassering på ventelista. Foresatte vil få brev om at barnet er satt på venteliste, samt antatt tidspunkt for oppstart.

Av kapasitetshensyn henvises barn med vansker av medisinsk årsak videre til privatpraktiserende logoped med dekning fra HELFO, jf. Folketrygdloven §5-10.