Viktig melding

Midt-Gudbrandsdal Barneverntjeneste

Akutte henvendelser mandag til fredag 08:00 - 15:00: tlf. +47 45 37 59 98

For andre henvendelser, ta direkte kontakt med kontaktperson.  

Barnevernvakta er aktiv alle dager fra 15.00-08.00, og ellers hele døgnet i helger og ved helligdager: tlf. +47 40 40 40 15

 

Barnevernet er til for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon.

 

Bekymret for et barn?

Da kan du kontakte barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig og kan forhindre at vanskelighetene blir for store. Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer. Det er barneverntjenesten sin oppgave å vurdere bekymringene og om hjelp er nødvendig.

 Foreldre tar ofte kontakt med barneverntjenesten for å be om hjelp til egne barn. Skoler, barnehager og andre offentlige instanser har plikt til å kontakte barneverntjenesten dersom de vurderer at det er grunn til bekymring. Dersom du ønsker å snakke med noen om din bekymring kan du ringe mottak, barnevernvakt eller alarmtelefonen. Du er ikke nødt til å oppgi navn når du kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saker anonymt, eller melde bekymring anonymt. Barneverntjenesten vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

 

Bekymret for et ufødt barn?

Da bør du kontakte barneverntjenesten. Se avsnitt over for mer informasjon om hva du kan og bør gjøre.

Hva skjer når jeg kontakter barnevernstjenesten med min bekymring?


Sammen kan vi drøfte bekymringen og finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre. Vi kan bli enige om å skrive en bekymringsmelding. Barneverntjenesten har frist på en uke til å avklare om meldingen skal tas inn til undersøkelse eller om den skal henlegges. I løpet av denne uken kan vi ta kontakt med den som melder for å få mer utfyllende informasjon om barnet og bekymringen. Noen ganger kan det også være aktuelt å ta kontakt med barnet og/eller de foresatte. Dersom bekymringsmeldingen tas inn til undersøkelse skal denne vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder. I denne tiden vil vi snakke med både foreldre og barnet. Vanligvis kommer vi også på hjemmebesøk og innhenter informasjon fra andre offentlige instanser som kjenner barnet og/eller foreldrene. Når undersøkelsen er ferdig avgjør barneverntjenesten i samarbeid med barnet og foreldrene hva som kan gjøres videre for å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken etter undersøkelsen, mens andre ganger tilbyr vi hjelpetiltak til barnet og/eller foreldrene. Det er flere ulike hjelpetiltak som kan tilbys, dette avhenger blant annet av barnet og familienes behov og ønsker.

Hvordan arbeider barneverntjenesten - Når det er bekymring om vold eller overgrep.

Filmen “Hvordan arbeider barneverntjenesten” gir et innblikk i hvordan barneverntjenesten arbeider med familier hvor det er beymring for vold eller overgrep.

Hvordan arbeider barneverntjenesten? - Når det er bekymring om vold eller overgrep.

Fosterhjem og tilsyn

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret og skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie. Det er nødvendig med god vandel og alminnelig god økonomi. Dere må ha tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem.

Du får opplæring i det å være fosterforelder. Før et barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning. Fosterforeldre mottar en økonomisk godtgjørelse.

Finn mer informasjon hos Bufetat om fosterhjem og hvordan bli fosterforeldre ved å klikke her.

 

Fosterhjemsplasseringer og tilsynsansvar

Våre fosterhjemsplasseringer skal følges opp med minst 4 hjemmebesøk i året. I tillegg har vi ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter og  samtaler med barna. •Ved plasseringer fra andre kommuner har vi et tilsynsansvar. D.v.s at vi finner en egnet person til oppdraget som tilsynsfører

Bor ditt barn i fosterhjem


Dersom ditt barn bor i fosterhjem kan familievernkontoret gi tilbud om samtaler og behandling.

Klikk her for mer informasjon om Familievernkontoret sitt tilbud.

 

Du/dere kan også ta kontakt med Organisasjonen for barnevernsforeldre.

 

 

 

Barnevernstiltak

Barnevernstiltak

Tiltak for barn og barnefamilier: 

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlige behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Vedtak om  omsorgsovertagelse skal ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet i hjemmet. (Vedtak gjøres av Fylkesnemnda).


Familieveiledning
Når barn på grunn av forholdene i hjemmet, eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Foreldreveiledning  kan hjelpe foreldre med å etablere et godt samspill og gode relasjoner til sine barn. Veiledningen  bidrar til å styrke foreldrene i foreldrerollen. Det satses på å endre barns livssituasjon ved å å forbedre oppvekstforholdene i hjemmet.

Tiltakene som barnevernstjenesten setter inn skal velges ut fra hva barnet trenger, og hvordan man tror situasjonen best  kan løses i forhold til den enkelte.

Barneverntjenesten bygger ut tiltak som skal bidra til å styrke foreldres evne til å gi god omsorg. Barnevernstjenesten kan fatte vedtak om at foreldre skal  få hjelp og støtte fra familieveiledere som har kompetanse i å veilede på  ulike problemområder, som for eksempel samspillsvansker og atferdsvansker.

Gravide og småbarnsforeldre kan også få tilbud om opphold på et barn og foreldresenter. Dette er en institusjon hvor foreldre og barn bor sammen og hvor foreldre får opplæring i stell, barneoppdragelse og hvordan barnet kan ivaretas på en trygg og god måte.

 

Familieråd

I Midt-Gudbrandsdalen barneverntjeneste er vi opptatt av å hjelpe barn i samarbeid med deres familie og øvrige nettverk. Vi tilbyr familieråd til mange av familiene vi møter. Familieråd er et møte mellom barnets private nettverk og offentlige instanser.

Målet med møtet er å komme frem til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon.

Et familieråd kan brukes i ulike type barnevernssaker og for barn i alle aldersgrupper.

Her kan du se en film om familieråd

Tverrfaglig og tverretatlig forebyggebde arbeid
DIL (PDF, 438 kB) -Dra i Lag - Ringebu Kommune - 1 gang i mnd
 

Familieteam (PDF, 729 kB) - Tidlig intervensjon /barn i risiko-Ringebu og Sør-Fron Kommune- 1 gang per mnd. 

HSA -HoldningsSkapende arbeid - Alle 3 kommunene-1 gang i mnd.

Annerledesdagen - 2 ganger i året.

Informasjon og veieldningsmøter barnehager og skoler - etter behov.

Samarbeidsmøter Rus og Psykiatri/helsestajon -Ringebu Kommune - 2 ganger i året.

Faglig Forum 5K -  Samarbeid med Øyer & Gausdal Barneverntjeneste - 4 ganger i året.

Samarbeidsmøter Tannhelsetjenesten - Alle tre Kommuner- 1 gang i året.

Samarbeidsmøter skoler og barnehager - ledernivå- Nord-Fron Kommune- 2 ganger i året.

Voldsforebyggende prosjekt i regi av Krisesenter - Ved forespørsel.

Samarbeidsmøter Familievernkontoret - Alle tre kommuner -1 gang i året.

Samarbeidsmøter Politiet - Alle tre kommuner- 2 ganger i året.

Samarbeidsmøter NAV - Alle tre kommuner - 2 ganger i året.

Samarbeidsmøter Legetjenester- Ledernivå - 2 ganger i året.

RBU- Ressursteam barn og unge- Nord-Fron Kommune - 1 gang i mnd. 

 

 

 

 

 

 

Ettervern


Ettervern er et tilbud for unge voksne mellom 18 og 25 år som tidligere har hatt tiltak i barneverntjenesten frem til fylte 18 år. Tilbudet er frivillig.

Du blir sammen med saksbehandleren din i barneverntjenesten enig om hva etterverntilbudet skal innebære for deg. Dette vil varierer etter ditt behov og ønske.

Eksempler på etterverntiltak:

  • Rådgivning og veiledning
  • Oppfølging i bolig
  • Hjelp til å følge opp studier og praksis
  • Forlengelse av eksisterende tiltak; for eksempel at du kan fortsette å bo i fosterhjemmet ditt.
Adopsjon

 

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) behandler alle søknader om adopsjon av barn fra utlandet.

Søknader om stebarnsadopsjon sender du til Bufetat.

Kontaktperson

Liv Aslaksdotter Hustveit
Barnevernsleder
Tlf.: 90927968
Ann Kristin Hoel
Avd.leder
Tlf.: 48244283
Hildegunn Frithjofsen
Kontaktperson
Tlf.: 94793729
Marianne Aasen
Kontaktperson
Tlf.: 47971366
Marianne Klypen Vole
Kontaktperson
Tlf.: 45636107
Linda Marie Andreassen
Kontaktperson
Tlf.: 95861833
Heidi Høglo Brånå
Kontaktperson
Tlf.: 90994771
Ida Kaltrud
Kontaktperson
Tlf.: 91172304
Marthe Forr Klåpbakken
Kontaktperson
Tlf.: 48997584
Julie Lillesæter
Kontaktperson
Tlf.: 40409176
Ole Martin Hejll
Kontaktperson
Tlf.: 91312530
Marit Jorunn Skoe Kvålen
Konsulent
Tlf.: 96625223
Anne Mette Storhaugen Nyborg
Konsulent
Tlf.: 48497716