Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rauskuttberget hytteområde

Klikk for stort bilde

 

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte den 20.02.2019, UPT-sak 015/19, å legge forslag til detaljregulering for Rauskuttberget hytteområde, planID 0520201802, til offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for bygging av fritidsboliger, skiløyper og interne veger, samt friluftsområder. Det er planlagt frittstående hytter, og det tillates bebyggelse som er mindre tradisjonell, samtidig som det stilles krav til tilpassing til omgivelsene. Planområdet er på ca. 86 daa, og det er tenkt 55 tomter.

Merknader til planforslaget kan sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no.

Frist for høringsuttalelser er: 12. april 2019

Papirutgave er tilgjengelig i servicetorget i Ringebu rådhus.

Lenke til saksprotokoll og høringsdokumenter her