Viktig melding

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som norske kommuner kan vedta å innføre.  I Ringebu skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, både på boliger, fritidsboliger, næringseiendommer og tomter.

Det er kommunestyret som vedtar eiendomsskatt hvert år, mens Sakkyndig nemnd fastsetter skattetakstene. Det er eiendomsskattekontoret som står for det daglige arbeidet og oppfølging av eiendomsskatten. 

Skattelista for eiendomsskatt lå ute til offentlig ettersyn i perioden 1. mars til 12. april.

 

Informasjon om takst og eiendomsskatt i Ringebu kommune

Eiendomsskatten blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlinga. Kommunestyret vedtar samtidig størrelsen på bunnfradrag, skattesats og hvilke eiendommer som skal fritas etter eigedomsskattelovas § 7. Eiendommer som kommer inn under § 5 har obligatorisk fritak. 

Ringebu kommunestyre vedtok i møte 19.12.2023 (Kommunestyresak 093/23) satsene for eiendomsskatt for 2024. 

 

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter, slik at du får kommunale avgifter og eiendomsskatt på samme faktura. 

Eiendomsskatten er en objektskatt og Sakkyndig nemnd fastsetter takst ut fra markedsverdien for soneverdi/ «tomt», bygg og anlegg sammen. 

Eiendomsskattetakst og boligverdi

For utrekning av eiendomsskatt, kan kommunen enten bruke Skatteetatens boligverdi eller taksering etter Lov om eiendomsskatt. I Ringebu brukes egen taksering, med retaksering hvert tiende år.  Eiendomsskattetaksten må derfor ikke forveksles med Skatteetatens boligverdi. 

Eiendomsskattetaksten er grunnlaget for beregning av eiendomsskatt til kommunen. Dersom det ikke skjer påbygging, riving, nybygg eller andre vesentlige endringer, vil taksten vare i 10 år, eventuelt fram til neste retaksering. Forrige retaksering var i 2019.

 

Eiendomsskattetaksten blir til slik:

Skatteobjektet er fast eiendom. Bygg med tomt takseres. Beliggenhet, størrelse og kvalitet på bygg avgjør. Beliggenheten reguleres ved soner og sonefaktorer. For kvalitet og anvendelighet brukes "indre faktor". Ytre faktor benyttes dersom eiendommens verdi påvirkes av spesielle lokale forhold rundt eiendommen (for eksempel infrastruktur eller støy)

Utfyllende opplysninger om takseringen er i takstnemndenes dokument 

Rammer og retningslinjer for taksering (PDF, 963 kB)

etter lov 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane" (16 sider).

Tomter takseres, også festetomter. (PDF, 427 kB) All fast eiendom beskattes, det gjelder også ubebygd grunn. Verdien settes vanligvis i samsvar med sona for tomta.

Skattesoner fritidsbolig
Skattesoner boliger

Eiendomsskatt for 2024

Takstnemnda fastsetter takstene, som skal gjelde i 10 år om det ikke skjer påbygging, riving eller andre spesielle forhold i tilknytning til eiendommen. Kommunestyret har ikke myndighet til å påvirke takstene.

Kommunestyret vedtar for ett år om gangen blant annet skattesatsen og eventuelt bunnfradrag for boenheter. For 2023 har Ringebu kommunestyre vedtatt en skattesats på 3,6 promille. For boligeiendommer (heltidsboliger og fritidsboliger) er det vedtatt særsats på 4 promille, samt et bunnfradrag på kr 100 000 per boenhet. Ei hytte vil utgjøre en boenhet. En bolig med sokkelleilighet vil ha to boenheter. En boenhet må blant annet ha egen inngang og være utstyrt med kjøkken og sanitæranlegg (for eldre hytter: avtrede). En hybel er ikke en boenhet.

Fritatt for eiendomsskatt

Eigedomsskattelova lister i § 5 forskjellige eiendomstyper som er fritatt for eiendomsskatt. Bl.a. er eiendom som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk fritatt etter § 5 h). Dette fritaket omfatter ikke boliger (våningshus, kårhus og lignende) og bygg til privatformål (garasje for privatbil og eventuell fritidsbolig).  

§ 7 lister eiendommer som kommunestyret kan frita. Ringebu kommunestyre har fritatt eiendommer som tilhører lag, foreninger og allmennyttige institusjoner. Freda bygg er fritatt, men ikke verna bygg. Og etter § 7 c) er nye heltidsboliger fritatt i 2 år etter at brukstillatelse er gitt.

Klage

Eigedomsskattelova §19
Skattytaren kan klage på den utskrivne eiendomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med §14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivingsvedtaka av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Eigedomsskattelova §28
Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten  setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.

Foruten å melde fra om eventuelle feil, kan eieren klage på taksten eller andre forhold i tilknytning til eiendomsskatten. Klagen skal være skriftlig (skriv eller e-post) og grunngitt. Klagefristen er satt til 12. april 2024. Hvor lang tid klagebehandlinga vil ta, avhenger av klagen (raskt hvis det gjelder målbare fakta, lengre hvis det gjelder kompliserte vurderinger hvor også likebehandling i forhold til andre må vurderes). Klagen blir endelig avgjort i klagenemnda.

Kontaktinformasjon eiendomsskatt:

Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

e-post: post@ringebu.kommune.no

Kontaktperson

Eiendomsskatt Ringebu