Eiendomsskatt

Fra 2019 er det nye takster for eiendomsskatt. Ringebu kommunestyre vedtok i møte 19.12.2018 (Kommunestyresak 098/18) satsene for eiendomsskatt for 2019. Skattelistene for 2019 legges ut til offentlig ettersyn fram til 12. april 2019.

Eiendomsskatt - Klikk for stort bilde

Informasjon om takst og eiendomsskatt i Ringebu kommune

I Ringebu er det ei takstnemnd for boliger (med hytter og våningshus) og næringseiendommer. Takstnemnda vedtar takster for alle faste eiendommer, unntatt de som har fritak etter eigedomsskattelovas §§ 5 og 7.

Eiendomsskatten er en objektskatt og Takstnemnda fastsetter takst ut fra markedsverdien for tomt, bygg og anlegg sammen. Eigedomsskattelova sier:

§ 8A-2. Verdet
(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

Eiendomsskattetakst og ligningstakst

Eiendomsskattetaksten har ikke noe å gjøre med likningstaksten.

Eiendomsskattetaksten er grunnlaget for beregning av eiendomsskatt til kommunen. Dersom det ikke skjer påbygging, riving eller andre vesentlige endringer, vil taksten vare i 10 år.

Likningstaksten (brukes i skattemelding, skal være ca. 30% av markedsverdien for boliger) danner grunnlag for personlig formuesskatt til staten. Likningstaksten kan endres fra år til år av sentrale styresmakter (%-påslag) eller etter spesiell vurdering av en eiendom (f eks etter klage).

Eiendomsskattetaksten blir til slik:

Skatteobjektet er fast eiendom. Bygg med tomt takseres. Beliggenhet, størrelse og kvalitet avgjør. Beliggenheten reguleres ved sonefaktorer, fastsatt av takstnemndene. For kvalitet og anvendelighet brukes "indre faktorer". Ytre forhold reguleres ved en "ytre faktor", f eks om en boligeiendom er støyutsatt.

Utfyllende opplysninger om takseringen er i takstnemndenes dokument "

etter lov 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane" (16 sider).

Tomter takseres, også festetomter. (PDF, 427 kB) All fast eiendom beskattes, det gjelder også ubebygd grunn. Tomtetaksten fastsettes vanligvis i samsvar med soneverdien for tomta.

Skattesoner fritidsbolig
Skattesoner boliger

Eiendomsskatt for 2019

Takstnemnda fastsetter takstene, som skal gjelde i 10 år om det ikke skjer påbygging, riving eller andre spesielle forhold i tilknytning til eiendommen. Kommunestyret har ikke myndighet til å påvirke takstene.

Kommunestyret vedtar for ett år om gangen bl a skattesatsen og eventuelt bunnfradrag for boenheter. For 2019 har Ringebu kommunestyre vedtatt en skattesats på 3,6 promiller. For boligeiendommer (heltidsboliger og fritidsboliger) er det vedtatt særsats på 3,1 promille, samt et bunnfradrag på kr 100 000 per boenhet. Ei hytte vil utgjøre en boenhet. En bolig med sokkelleilighet vil ha to boenheter. En boenhet må bl a ha egen inngang og være utstyrt med kjøkken og sanitæranlegg (for eldre hytter: avtrede). En hybel er ikke en boenhet.

Fritatt for eiendomsskatt

Eigedomsskattelova lister i § 5 forskjellige eiendomstyper som er fritatt for eiendomsskatt. Bl.a. er eiendom som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk fritatt etter § 5 h). Men dette fritaket omfatter ikke boliger (våningshus, kårhus og lignende) og bygg til privatformål (garasje for privatbil og eventuell fritidsbolig).  § 7 lister eiendommer som kommunestyret kan frita. Ringebu kommunestyre har fritatt eiendommer som tilhører lag, foreninger og allmennyttige institusjoner. Freda bygg er fritatt, men ikke verna bygg. Og etter § 7 c) er nye heltidsboliger fritatt i 2 år etter at brukstillatelse er gitt.

Kontroller opplysningene

Innen 1.mars sendes detaljert takstgrunnlag til eierne. Eierne bør kontrollere disse, og melde fra om det er feil.

Klage

Eigedomsskattelova §19
Skattytaren kan klage på den utskrivne eiendomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med §14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivingsvedtaka av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Eigedomsskattelova §28
Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten  setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.

Foruten å melde fra om eventuelle feil, kan eieren klage på taksten eller andre forhold i tilknytning til eiendomsskatten. Klagen skal være skriftlig (skriv eller e-post) og grunngitt. Klagefristen er satt til 12. april 2019. Hvor lang tid klagebehandlinga vil ta, avhenger av klagen (raskt hvis det gjelder målbare fakta, lengre hvis det gjelder kompliserte vurderinger hvor også likebehandling i forhold til andre må vurderes). Klagen blir endelig avgjort i klagenemnda.

Kontaktinformasjon eiendomsskatt:

Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

e-post: post@ringebu.kommune.no

Kontaktperson

Eiendomsskatt Ringebu