Eiendomsskatt

Fra 2009 er det innført eiendomsskatt for hele kommunen. Ringebu kommunestyre vedtok i møte 12.12.2017 (Kommunestyresak 094/17) satsene for eiendomsskatt for 2018. Skattelistene for 2018 legges ut til offentlig ettersyn fram til 12. april 2018.

Eiendomsskatt - Klikk for stort bilde

Informasjon om takst og eiendomsskatt i Ringebu kommune

I Ringebu er det ei takstnemnd for boliger (med hytter og våningshus) og næringseiendommer. Takstnemnda vedtar takster for alle faste eiendommer, unntatt de som har fritak etter eigedomsskattelovas §§ 5 og 7.

Eiendomsskatten er en objektskatt og Takstnemnda fastsetter takst ut fra markedsverdien for tomt, bygg og anlegg sammen. Eigedomsskattelova sier:

§ 8A-2. Verdet
(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

Eiendomsskattetakst og ligningstakst

Eiendomsskattetaksten har ikke noe å gjøre med likningstaksten.

Eiendomsskattetaksten er grunnlaget for beregning av eiendomsskatt til kommunen. Dersom det ikke skjer påbygging, riving eller andre vesentlige endringer, vil taksten vare i 10 år.

Likningstaksten (brukes i selvangivelsen, skal være maks 30% av markedsverdien for boliger) danner grunnlag for personlig formuesskatt til staten. Likningstaksten kan endres fra år til år av sentrale styresmakter (%-påslag) eller etter spesiell vurdering av en eiendom (f eks etter klage).

Eiendomsskattetaksten blir til slik:

Skatteobjektet er fast eiendom. Bygg med tomt takseres. Beliggenhet, størrelse, kvalitet ("beskaffenhet") og anvendelighet avgjør. Beliggenheten reguleres ved sonefaktorer, fastsatt av takstnemndene. For kvalitet og anvendelighet brukes "indre faktorer" (egenskaper ved eiendommen, f eks alder som ofte avspeiler standard). Ytre forhold reguleres ved en "ytre faktor", f eks om en boligeiendom er støyutsatt.

Eksempel:
Bolig med bruksareal på 100 m2 i regulert boligfelt, med 28 m2 frittstående garasje.

 

Hovedetasje 1: 100 m2 x etasjefaktor 1,0 = 100,0 m2
Underetasje: 98 m2 x etasjefaktor 0,6 =   58,8 m2
    158,8 m2

 

Kvadratmetertaksten for heiltidsboliger er satt til kr 9 000. Taksten regnes ut slik:

 

Bolig kr 9 000/m2 x 158,8 m2 = kr 1 429 200
Garasje kr 1 000/m2 x   28 m2 = kr 28 000
Tomt   kr     100 000
    kr 1 557 200

 

Hvis boligen er fra 1980-tallet vil den få indre faktor 0,9.
Ytre faktor settes til 1,0 (intet spesielt)
Sonefaktoren i regulerte boligområder er 1,0.

Taksten blir da kr 1 557 200 x 0,9 x 1,0 x 1,0 =  kr 1 401 480, avrunda kr 1 401 000.

Utfyllende opplysninger om takseringen er i takstnemndenes dokument "Rammer og retningslinjer for taksering (PDF, 153 kB) etter lov 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane" (26 sider).

Eiendomsskatt for 2018

Takstnemnda fastsetter takstene, som skal gjelde i 10 år om det ikke skjer påbygging, riving eller andre spesielle forhold i tilknytning til eiendommen. Kommunestyret har ikke myndighet til å påvirke takstene.

Kommunestyret vedtar for ett år om gangen bl a skattesatsen og eventuelt bunnfradrag for boenheter. For 2018 har Ringebu kommunestyre vedtatt en skattesats på 7 promiller. For boligeiendommer (heltidsboliger og fritidsboliger) er det vedtatt særsats på 3,7 promille, samt et bunnfradrag på kr 100 000 per boenhet. Ei hytte vil utgjøre en boenhet. En bolig med sokkelleilighet vil ha to boenheter. En boenhet må bl a ha egen inngang og være utstyrt med kjøkken og sanitæranlegg (for eldre hytter: avtrede). En hybel er ikke en boenhet.

Eksempel:
I eksemplet foran regnes eiendomsskatten for 2017 ut slik:

Takst kr 1 401 000
Bunnfradrag for 1 boenhet kr      100 000
Grunnlag for skatteberegning kr 1 301 000
Skatten på 3,7 promille blir kr       4 813

 

Fritatt for eiendomsskatt

Eigedomsskattelova lister i § 5 forskjellige eiendomstyper som er fritatt for eiendomsskatt. Bl.a. er eiendom som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk fritatt etter § 5 h). Men dette fritaket omfatter ikke boliger (våningshus, kårhus og lignende) og bygg til privatformål (garasje for privatbil og eventuell fritidsbolig).  § 7 lister eiendommer som kommunestyret kan frita. Ringebu kommunestyre har fritatt eiendommer som tilhører lag, foreninger og allmennyttige institusjoner. Freda bygg er fritatt, men ikke verna bygg. Og etter § 7 c) er nye heltidsboliger fritatt i 2 år.

Kontroller opplysningene

Innen 1.mars sendes detaljert takstgrunnlag til eierne der det har vært endringer i 2017. Eierne bør kontrollere disse, og melde fra om det er feil. Det har vært utvendig besiktigelse, og for eksempel antall boenheter i heltidsboliger kan derfor være feil.

Klage

Eigedomsskattelova §19
Skattytaren kan klage på den utskrivne eiendomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med §14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivingsvedtaka av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Foruten å melde fra om eventuelle feil, kan eieren klage på taksten eller andre forhold i tilknytning til eiendomsskatten. Klagen skal være skriftlig (skriv eller e-post) og grunngitt. Klagefristen er satt til 12. april 2018. Hvor lang tid klagebehandlinga vil ta, avhenger av klagen (raskt hvis det gjelder målbare fakta, lengre hvis det gjelder kompliserte vurderinger hvor også likebehandling i forhold til andre må vurderes). Klagen blir endelig avgjort i klagenemnda.

Kontaktinformasjon eiendomsskatt
Post E-post
Ringebu kommune eiendomsskatt@ringebu.kommune.no
Eiendomsskatt
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

Kontaktperson

Eiendomsskatt Ringebu
Anne Lise Martin
Anne Lise Martin
Tlf: 61 28 30 48