Viktig melding

Startlån og tilskudd

Foto: Britt Åse Høyesveen

Med et startlån kan personer som har langvarige problemer med å få lån i vanlig bank få hjelp til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. Ordningen er behovsprøvd.

Startlån kan gis til personer som ikke får lån i en vanlig bank. Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene lånet i tillegg til andre utgifter som du har. 

Startlån kan gå til bl. a. kjøp av bolig og utbedring/ tilpasning av bolig.

Du kan søke om startlån blant anna hvis du er i en eller flere av disse situasjonene
- ikke får lån i vanlig bank
- har barn i familien 
- du mottar trygd/ offentlige ytelser
- du har sosiale eller helsemessige utfordringer
- du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din

Kommunen har også tilskudd til tilpasning og tilskudd til etablering.

 

Tilskudd til tilpasning
Tilskudd til tilpasning kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne og eldre som ønsker å tilpasse boligen sin slik at de kan bli boende der over tid. 

Tilskuddet kan omfatte både enkle tiltak og større ombygginger, som:
- utvendig terrengarbeid der det er behov for tilgjengelighet
- påbygging/ ombygging for å få alle nødvendige rom på ett plan
- utvide dører/ rom og bytte dører
- installere eller legge til rette for velferdsteknologi
- annet arbeids som er nødvendig for at personen kan fortsette å bo hjemme. 

 

Tilskudd til etablering
Kommunen tilbyr tilskudd til etablering når det ikke er tilstrekkelig med startlån alene. Barnefamilier og andre som er i en økonomisk vanskelig situasjon med lav og/ eller usikker inntekt kan få tilbud om tilskudd. 

Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger, samt hvor mye tilskuddsmidler kommunen har tilgjengelig. 

 

Du bruker samme søknadskjema enten du vil søke om startlån eller tilskudd, eller en kombinasjon av disse. Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån og tilskudd. Du søker elektronisk på husbanken.no, og du logger deg inn med bankID. 

Ta gjerne kontakt hvis du trenger veiledning og hjelp til søknaden.

Vil du lese mer?
Les mer om startlån på husbanken.no.

Brosjyre- Søkje startlån? (nynorsk)
Brosjyre- Søke startlån? (bokmål)

Kontaktperson

Gunny Beate Segelstad
Konsulent
Tlf.: 48480615