Viktig melding!

E6 Øyer-Otta

 

 

Nye Veier planlegger, videreutvikler og bygger ny E6 fra Øyer til Otta i tett samarbeid med kommunene. Denne siden samler de viktigste informasjonene om prosjektet og planarbeidet. Man finner ytterligere informasjon på nettsidene under.


Kontaktinformasjon

25.11.2021 - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for reguleringsplan for E6 Ringebu

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles det med dette at Nye Veier har igangsatt arbeid med detaljregulering for E6 mellom kommunegrensa i sør og Frya i Ringebu kommune. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart. Planprogrammet er felles for kommunene Ringebu og Øyer.

Nye Veier ber om innspill til både planoppstart og til forslag til planprogram for E6 Øyer-Ringebu.

Ringebu kommune er planmyndighet og planen utarbeides i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3. Nye Veier er tiltakshaver med Asplan Viak og Aas-Jakobsen som fagkyndige.

Reguleringsplanarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning § 6 bokstav b, jf. vedlegg I punkt 7b, og utløser krav om konsekvensutredning.

Formålet med planarbeidet i Ringebu kommune er å detaljregulere ny tofelts vei for E6 med tilhørende anlegg mellom kommunegrensa i sør og Frya. Det foreligger vedtatt kommunedelplan for E6 mellom Fåvang kirke - Elstad og mellom Elstad - Frya. Mellom Fåvang kirke og Elstad legges den vedtatte kommunedelplanen til grunn for det videre arbeidet. For strekningen mellom Elstad og Frya sees det på nye løsninger innenfor varslingsområdet forbi Ringebu. Det er et mål at prosessen fram til fastsettelse av planprogrammet skal avklare én korridor for videre arbeid med utredninger og regulering.

Foreliggende planarbeid vil tar i stor grad utgangspunkt i tidligere planmateriale og bygger på eksisterende kunnskapsgrunnlag.

Avgrensning av planområdet, og forslag til planprogram med beskrivelse av tiltak og opplegg for medvirkning finnes på medvirkningsportalen til prosjektet. Dokumentene er også tilgjengelig på rådhuset og under:

Planprosess og roller i planarbeidet

Utarbeidelse av planprogram i Øyer og Ringebu kommuner er første formelle steg i planleggingen av ny E6 mellom Rustberg og Frya. Nye Veier utarbeider forslag til planprogram, men det er politikerne i Øyer og Ringebu kommuner som til slutt fastsetter programmet.

Det fastsatte planprogrammet gir føringer for det påfølgende planarbeidet og utredningene som skal gjennomføres, opplegget for medvirkning i planarbeidet, framdrift med videre.

Hva inneholder planprogrammet?

 • Formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet.
 • Hvilke løsninger som skal utredes.
 • Hvilke temaer som må utredes og hvordan det skal utredes.
 • Hvordan informasjon og medvirkning skal gjennomføres.

Hva kan det gis innspill på i høringsperioden?

 • Omfanget av planen, herunder planområdet, og innholdet i planen.
 • Hvilke løsninger og temaer som skal utredes.
 • Hvordan informasjon og medvirkning bør gjennomføres.

Reguleringsplan

Med utgangspunkt i fastsatt planprogram utarbeider Nye Veier forslag til reguleringsplanen for ny E6. Konsekvenser av veianlegget utredes iht. utredningstema beskrevet i planprogrammet. Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser og plankart blir lagt ut på høring sammen med konsekvensutredningen av tiltaket. I foreliggende fremdriftsplan vil høring av reguleringsplanen bli våren 2023.

Kontaktpersoner i forbindelse med planarbeidet

Nye Veier

Ringebu kommune

 

Høringsinnspill og merknader

Synspunkter, innspill eller opplysninger til planarbeidet og/eller planprogrammet legges inn via medvirkningsportalen.

Alternativt kan innspill sendes på:

HØRINGSFRIST: 13. januar 2022

Medvirkning og møter i Ringebu under høringsperioden

Nye Veier inviterer alle til INFORMASJONSMØTE 8. desember kl. 18.00-19.30 på Tromsvang. Er du forhindret fra å delta fysisk vil møtet også bli tilgjengelig digitalt.

Nye Veier holder ÅPENT KONTOR 9. desember 2021 mellom kl. 12-17.30 på Innovasjonssenteret i Ringebu. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål og snakke med de som jobber med prosjektet. Påmelding med navn og ønsket tidspunkt sendes på e-post til e6ofso@asplanviak.no.

OBS! Ved endringer i lokale smittevernstiltak vil informasjonsmøtet og åpent kontor kunne bli gjennomført som digitale møter. Følg med på denne nettsiden eller medvirkningsportalen for oppdatert informasjon.

26.10.2021 - Behandling av forslag til planprogram og grunnlag for varsling av oppstart i Kommunestyret

Møtebehandling fra Kommunestyret 26.10.2021

KOM-behandling:

Som grunneiere stilte Frode Myrvang, Lars Skjeggestad Kleven, Erik Odlo, Hege Trosvik og Jostein Løken Tromsnes spørsmål ved sin habilitet under behandling av saken.

Myrvang, Kleven, Odlo, Trosvik og Tromsnes ble enstemmig erklært inhabile under behandling av saken etter forvaltningslovens § 6, 2. ledd.

Tone Nybakken, Torunn Thorén, Hilde Janita Jordbruen og Silje Myhre Amundsen tiltrådte som vararepresentanter under behandling av saken.

Enstemmig vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk med 20 stemmer.

KOM-075/21 Vedtak:

 1. Nye Veiers høringsutgave planprogram for reguleringsplan for E6 Øyer – Frya, datert 18.6.2021, legges ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker, jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.
 2. Kommunestyret presiserer følgende:
  • Ringebu kommune er planmyndighet for reguleringsplanen for så vidt gjelder strekningen Øyer grense – Frya.
  • Med utleggingen av planprogrammet til ettersyn og høring har Ringebu kommune ikke tatt stilling til valg av korridor for ny E6 på strekningen Elstad – Frya.
  • I det videre planarbeidet skal disse tre alternativer utredes:
   • T5
   • A2B3
   • B3
   • Planomriss i planprogrammet viser tre alternative korridorer
    Planomrissene skal ligge ved saken som egne vedlegg
 3. For alternativene med E6-korridor i dagløsninger utredes Fullt kryss i Åmillom med opptrekksarm til Vålebru.
 4. I høringsperioden skal det gjennomføres flere åpne møter for lokale innbyggere, berørte jordeiere, næringsliv og fritidsinnbyggere for å gi informasjon og for å motta synspunkter fra alle parter. Nye Veier forutsettes å delta på slike møter.

Hele saken er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

18.10.2021 - Tredje behandling av forslag til planprogram og grunnlag for varsling av oppstart i Utvalg for plan og teknisk

Møtebehandling fra Utvalg for plan og teknisk 18.10.2021

UPT-behandling:

Utvalgsleder Frode Myrvang ba ordfører og kommunedirektør 07.10.2021 med hjemmel i kommunelovens § 11-2 om ny møtebehandling i utvalg for plan og teknisk av sak nr 082/21 Reguleringsplan E6 Øyer – Otta - forslag til planprogram og grunnlag for varsling av oppstart, behandlet 06.10.2021.

Frode Myrvang og Berulf Vaagan fremmet følgende felles endringsforslag:

 1. Nye Veiers høringsutgave planprogram for reguleringsplan for E6 Øyer – Frya, datert 18.6.2021, legges ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker, jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.
 2. Kommunestyret presiserer følgende:
  • Ringebu kommune er planmyndighet for reguleringsplanen for så vidt gjelder strekningen Øyer grense – Frya.
  • Med utleggingen av planprogrammet til ettersyn og høring har Ringebu kommune ikke tatt stilling til valg av korridor for ny E6 på strekningen Elstad – Frya.
  • I det videre planarbeidet skal disse tre alternativer utredes:
   • T5
   • A2B3
   • B3
   • Planomriss i planprogrammet viser tre alternative korridorer
    Planomrissene skal ligge ved saken som egne vedlegg
 3. For alternativene med E6-korridor i dagløsninger utredes Fullt kryss i Åmillom med opptrekksarm til Vålebru.
 4. I høringsperioden skal det gjennomføres flere åpne møter for lokale innbyggere, berørte jordeiere, næringsliv og fritidsinnbyggere for å gi informasjon og for å motta synspunkter fra alle parter. Nye Veier forutsettes å delta på slike møter.

Enstemmig vedtatt som Myrvang og Vaagans forslag til innstilling.

UPT-086/21 Vedtak:

Innstilling

 1. Nye Veiers høringsutgave planprogram for reguleringsplan for E6 Øyer – Frya, datert 18.6.2021, legges ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker, jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.
 2. Kommunestyret presiserer følgende:
  • Ringebu kommune er planmyndighet for reguleringsplanen for så vidt gjelder strekningen Øyer grense – Frya.
  • Med utleggingen av planprogrammet til ettersyn og høring har Ringebu kommune ikke tatt stilling til valg av korridor for ny E6 på strekningen Elstad – Frya.
  • I det videre planarbeidet skal disse tre alternativer utredes:
   • T5
   • A2B3
   • B3
   • Planomriss i planprogrammet viser tre alternative korridorer
    Planomrissene skal ligge ved saken som egne vedlegg
 3. For alternativene med E6-korridor i dagløsninger utredes Fullt kryss i Åmillom med opptrekksarm til Vålebru.
 4. I høringsperioden skal det gjennomføres flere åpne møter for lokale innbyggere, berørte jordeiere, næringsliv og fritidsinnbyggere for å gi informasjon og for å motta synspunkter fra alle parter. Nye Veier forutsettes å delta på slike møter.

Hele saken er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

06.10.2021 - Ny behandling av forslag til planprogram og grunnlag for varsling av oppstart i Utvalg for plan og teknisk

Møtebehandling fra Utvalg for plan og teknisk 06.10.2021

UPT-behandling:

Frode Myrvang og Berulf Vaagan fremmet følgende felles endringsforslag:

 1. Nye Veiers høringsutgave planprogram for reguleringsplan for E6 Øyer – Frya, datert 18.6.2021, legges ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker, jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.
 2. Kommunestyret presiserer følgende:
  • Ringebu kommune er planmyndighet for reguleringsplanen for så vidt gjelder strekningen Øyer grense – Frya.
  • Med utleggingen av planprogrammet til ettersyn og høring har Ringebu kommune ikke tatt stilling til valg av korridor for ny E6 på strekningen Elstad – Frya.
  • Planprogrammet viser tre alternative korridorer.
 3. For alternativene med E6-korridor i dagløsninger utredes Fullt kryss i Åmillom med opptrekksarm til Vålebru.
 4. I høringsperioden skal det gjennomføres flere åpne møter for lokale innbyggere, berørte jordeiere, næringsliv og fritidsinnbyggere for å gi informasjon og for å motta synspunkter fra alle parter. Nye Veier forutsettes å delta på slike møter.

Enstemmig vedtatt som Myrvang og Vaagans forslag til innstilling.

UPT-082/21 Vedtak:

Innstilling

 1. Nye Veiers høringsutgave planprogram for reguleringsplan for E6 Øyer – Frya, datert 18.6.2021, legges ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker, jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.
 2. Kommunestyret presiserer følgende:
  • Ringebu kommune er planmyndighet for reguleringsplanen for så vidt gjelder strekningen Øyer grense – Frya.
  • Med utleggingen av planprogrammet til ettersyn og høring har Ringebu kommune ikke tatt stilling til valg av korridor for ny E6 på strekningen Elstad – Frya.
  • Planprogrammet viser tre alternative korridorer.
 3. For alternativene med E6-korridor i dagløsninger utredes Fullt kryss i Åmillom med opptrekksarm til Vålebru.
 4. I høringsperioden skal det gjennomføres flere åpne møter for lokale innbyggere, berørte jordeiere, næringsliv og fritidsinnbyggere for å gi informasjon og for å motta synspunkter fra alle parter. Nye Veier forutsettes å delta på slike møter.

Hele saken er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

15.09.2021 - Behandling av forslag til planprogram og grunnlag for varsling av oppstart i Utvalg for plan og teknisk

Møtebehandling fra Utvalg for plan og teknisk 15.09.2021

UPT-behandling:

Det ble bemerket feil i vedlegg som lå på saken ved utsending. Følgende endringer er gjort på vedlegg i etterkant av møtet:

«Reguleringsplan E6 Øyer-Otta – forslag til planprogram og grunnlag for varsling av oppstart» er erstattet av «Planprogram Øyer-Frya-forslag»

Vedlegg 8 – «Forprosjekt Øyer-Elstad» er erstattet med oppdatert versjon (datert 09.09)

Vedlegg 11 «Vurdering av alternative løsninger ved Ringebu» er oppdatert med riktig innhold.

Frode Myrvang fremmet forslag om å utsette saken.

Enstemmig vedtatt som Myrvangs forslag til vedtak.

UPT-077/21 Vedtak:

Saken utsettes.

Hele saken er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

19.08.2021 - Informasjonsmøte E6 Øyer-Otta

Nye Veier AS inviterer til åpent digitalt informasjonsmøte om ny E6 Øyer-Otta. I møtet vil du få en orientering om E6-prosjektet i Gudbrandsdalen samt informasjon om den pågående planprosessen med ny E6 i Øyer, Ringebu og Sel kommuner.

Møtet avholdes digitalt torsdag 19.08.2021 kl. 18-19.

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål digitalt. Digital lenke til møtet blir lagt ut på prosjektets hjemmeside og kommunens hjemmesider. Opptak av møtet blir lagt ut på prosjektets hjemmeside.

18.06.2021 - Foreløpig planprogram for strekningene E6 Øyer-Frya, E6 Sjoa-Solhjem og kryss E6 X rv. 15

Fredag 18.6.2021 sendte Nye Veier over forslag til Planprogram for strekningene E6 Øyer – Frya og E6 Sjoa – Solhjem og kryss E6 X rv.15 til kommunene for behandling.

10.03.2021 - Vurdering av alternative løsninger

Nye Veier har utarbeidet en rapport der man vurderer de forskjellige alternative løsninger ved Ringebu. Rapporten ble lagt frem som referatsak i Utvalg for plan og teknisk-møtet 10.03.2021, og er tilgjengelig via kommunens innsynsløsning.

Hensikten med rapporten er ikke å ta endelig stilling til hvilken løsning som er best eller hvilken løsning som skal reguleres, men den skal kun peke ut retningen for hva Nye Veier etter hvert vil anbefale som grunnlag for videre arbeid med reguleringsplanen forbi Ringebu sentrum. Det tas sikte på å arbeide videre med løsningene fram til planprogrammet sendes ut på høring sommeren 2021, og alle alternativene/korridorene vil bli videreført i høringen av planprogrammet.

Nye Veier har som målsetting at kun ett alternativ føres fram til regulering, og at dette bestemmes ved fastsetting av planprogrammet etter høring.

01.03.2021 - Overordnet vurdering av alternative linjer for E6 mellom Elstad og Frya, forbi Ringebu

Rapporten er en faglig vurdering av fire alternativer/korridorer for E6 forbi Ringebu. Det vil arbeides videre med optimalisering av løsningene fram til planprogrammet sendes over til kommunen sommeren 2021. Vurderinger av de enkelte alternativene/korridorene vil bli videreført i høringen av planprogrammet høsten 2021.

22.02.2021 - Oppstartmøte for planarbeid med E6

Ringebu kommune gjennomførte formelt oppstartmøte med forslagsstiller Nye Veier og plankonsulent Asplan Viak.

Referat fra møtet, revidert 24.03.21.

20.11.2020 - Kunngjøring om kommende planarbeid

Nye Veier har ansvaret for planlegging og utbygging av E6 i Gudbrandsdalen fra Moelv til Otta. Reguleringsplanen for E6 Storhove–Øyer er nylig vedtatt. Nye Veier ønsker å informere om at arbeidet med reguleringsplan for strekningen Øyer–Frya i Øyer og Ringebu kommuner, samt revisjon av reguleringsplanene for strekningen Sjoa–Otta i Sel kommune, starter nå.

Planarbeidet vil bli gjennomført i nært samarbeid med kommunene. Formell varsling om planoppstart, i tråd med reglene i plan- og bygningsloven, er planlagt gjennomført vinteren 2020/2021. Det vil da bli orientert om videre prosess og åpnet for å gi innspill til planarbeidet. Berørte grunneiere, organisasjoner og myndigheter vil bli tilskrevet. Samtidig blir planleggingen allment kunngjort med annonsering.

Områdene er kartlagt tidligere, men det er et stort behov for supplerende kartlegging. Dette gjelder særlig av grunnforhold. Allerede i høst vil det bli gjennomført grunnundersøkelser. Det vil også bli gjennomført gårdsregisteringer. Berørte grunneiere blir kontaktet direkte om dette. Det vil videre bli gjennomført innledende befaringer. Ved befaring bærer vi gule vester. Ved befaring på privat eiendom vil vi så langt mulig ta kontakt med grunneier. Sommersesongen 2021 vil det bli større befaringsaktivitet.

For nærmere opplysninger, kontakt