Viktig melding

Fradeling av eiendom

Ved fradeling av eiendom må du søke om godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven.

Skjema for å søke om oppretting av matrikkelenhet må legges ved kart som viser hva som ønskes fradelt og dokumentasjon av nabovarsling. Kart kan hentes fra kommunens kartløsning, nabovarsling kan gjøres ved hjelp av digital nabovarselløsning.

For å få godkjenning må tiltaket være i henhold til reguleringsplan eller kommuneplan. Planer er tilgjengelig i kommunens kartløsning. Om tiltaket er i strid med planbestemmelser eller formål må det søkes dispensasjon.

For spørsmål om planer og eventuell sannsynlighet for å få dispensasjon/tillatelse til fradeling samt kostnad med behandling av dispensasjon, ta kontakt med kommunens arealplanleggere. Fradeling av landbruksareal og bruksrasjonalisering krever godkjenning etter jordloven i tillegg til plan- og bygningsloven. Informasjon om deling av landbruksareal og bruksrasjonalisering får du hos landbrukskontoret.

I tillegg til å søke om deling må det rekvireres oppmåling i henhold til matrikkelloven. Gjennomføring av oppmåling forutsetter at det er gitt tillatelse til oppretting av matrikkelenhet (fradeling) i henhold til plan og bygningslov, men skjemaene kan med fordel leveres/sendes til kommunen samtidig. Skjema for rekvirering av oppmålingsforretning.  

Det kan søkes om oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmåling i tilfeller der det er ønskelig på grunn av bygge- og anleggsarbeid i området. Det må da krysses av i punkt 4 på rekvisisjonen og begrunnes hvorfor en ønsker det. 

Kommunen har vinterforskrift fra 15.oktober til 15.mai, i denne perioden blir oppmåling i terrenget normalt ikke gjennomført hvis det hindres av snø. 

Søknader kan sendes til post@ringebu.kommune.no eller pr post til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu. 

Behandling av søknad om oppretting av matrikkelenhet/fradeling, eventuell dispensasjonsbehandling og oppmåling medfører gebyrer etter kommunens gebyrregulativ.