Viktig melding

Grensepåvisning eksisterende grenser

Grensepåvisning går ut på å klarlegge hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går.

Grensepåvisning rekvireres ved å fylle ut skjema for å rekvisisjon av oppmålingsforretning. Kart som viser hvilken grense, eller hvilke grensepunkt som ønskes påvist legges ved rekvisisjonen. Kart kan skrives ut fra kommunens kartløsning.

Rekvisisjon med vedlegg sendes til post@ringebu.kommune.no eller Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu. 

Grenser som er oppmålt tidligere og koordinatfestet vil bli satt ut og merket ut ifra tidligere oppmåling. Eldre grenser fra skylddelinger med dårligere nøyaktighet vil bli rekonstruert ut ifra grensebeskrivelser i skylddelinger, gammel grensemerking i terrenget (grensesteiner/armeringsjern) og ut ifra påstander fra partene.

Nøyaktig oppmålte grenser er vist med grønt i kommunekart, eldre unøyaktige grenser med andre farger som gult, lilla, rødt og grått.

Kommunen har vinterforskrift fra 15.oktober til 15.mai, i denne perioden blir oppmåling i terrenget normalt ikke gjennomført hvis det hindres av snø.

Grensepåvisning medfører gebyr etter kommunens gebyrregulativ med ulik pris for tidligere koordinatbestemt grense og grense fra skylddeling ut fra arbeidsmengde. 

Jordskifteretten 

Kommunal oppmåling forutsetter at det oppnås enighet mellom partene. Oppnås ikke enighet kan partene kreve sak for jordskifteretten. Hvis areal i utgangspunktet er så omtvistet at det er liten mulighet for enighet anbefales det å bruke jordskifteretten uten å bruke tid og penger på kommunal oppmåling først.  

For distriktet her kontaktes eventuelt Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett.
 
Jordskifteretten kan også brukes for andre typer saker som for eksempel bruksordninger og etablering av veglag for veger, tradisjonelt jordskifte av landbruksareal for å få rasjonelle landbrukseiendommer, oppretting av sameier, avklaring av rettigheter osv.