Viktig melding

Endring av reguleringsplan etter enklere prosess

Endring av en reguleringsplan etter enklere prosess (tidligere kalt "mindre endring") er når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. En slik endring har en enklere planprosess enn en ordinær endringsprosess.

 

1 Hva regnes som en "mindre" endring?

Hva som er mindre endring beror på en konkret skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfellet. Små justeringer av grenser og arealformål, eller endringer i arealformål kan være aktuelt å ta som mindre endring. Endringer som ikke går utover hovedrammene i planen, som ikke påvirker gjennomføringen av planen for øvrig, eller berører viktige natur- og friluftsområder, vil stort sett kunne anses som mindre endringer.

Eksempler på mindre endringer:

 • Mindre justering av arealformålsgrenser, tomtegrenser, byggegrenser og frisiktsoner.
 • Legge til tomteinndeling i et byggefelt i planen.
 • Mindre justering av byggehøyder, utnyttingsgrad, andre bygningsrelaterte bestemmelser.
 • Mindre justering av linjeføringer for infrastrukturanlegg.
 • Endringer i planbestemmelser.
 • Endringer som er lite konfliktfylte, også selv om endringen i seg selv er stor, og som ikke går utover planens hensikt og gjennomføring for øvrig.

 

2 Søknad og saksgang

Søknad om mindre endring skal utarbeides av fagkyndige. Søknaden kan, dersom den er utfyllende nok, erstatte planinitiativ og oppstartmøte. Forslagsstiller varsler selv eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av saken. Kommunen forelegger deretter saken med kommunens foreløpige vurdering til berørte myndigheter og eventuelt andre berørte. Partene skal ha minst 3-4 ukers frist til å komme med eventuelle merknader.

Søknaden skal inneholde: 

 • en beskrivelse av hva som ønskes endret og med begrunnelse.
 • gjeldende reguleringsplan; plankart og planbestemmelser.
 • Eventuelt nytt plankart i henhold til gjeldende lov og forskrifter, i PDF-format og SOSI-format.
 • Eventuelt nytt sett med planbestemmelser.
 • Nødvendige illustrasjoner og dokumentasjon for omsøkt endring.