Gebyrer

Utdrag fra gebyrregulativ 2019 - Vann, avløp og slamtømming (septik) (PDF, 491 kB)

Vann- og avløpsgebyrer ved tilkobling til offentlig ledningsnett er delt inn som følger:

Engangsgebyr for tilknytning vann
Engangsgebyr for tilknytning  avløp
Årsgebyr vann 
Årsgebyr avløp
Forbruksgebyr vann
Forbruksgebyr avløp
Vannmålerleie
 
 
Andre kommunale avgifter:
 
Fritidsboliger med innlagt strøm, vann og avløp i Ringebu kommune, faller ifølge lokal forskrift om renovasjon i fritidsbolig kategori 3, og får dermed økte renovasjonsgebyrer. Tilsvarende vil feietilsyn og –gebyr øke, jfr. forskrift om feie- og tilsynsordning, og i tillegg tyder alt på at takseringen skal endres (se nederst s. 19).

 

Tømming av septikk-anlegg:

NB! Har du privat avløpsanlegg må du betale gebyr pr. tømming. Frekvens for tømming er fastsatt i forskrift om mindre avløpsanlegg, og priser er satt ut i fra størrelse på tømmeenhet jamfør gebyrregulativ (PDF, 491 kB). Oversikt over når anlegget ditt sist ble tømt og når tid for neste tømming er, finner du ved å gå inn på "min tank". Har du behov for ekstratømminger, har kommunen en avtale med Oppland miljøteknikk (døgnåpen vakttelefon: 61 22 95 50).