Tjenestebeskrivelse for fagområdet vann og avløp

VANNFORSYNING OG AVLØPSTJENESTEN:

TJENESTEBESKRIVELSE FOR FAGOMRÅDET VANN OG AVLØP

1. INNLEDNING

Tjenestebeskrivelsen er en konkret, kortfattet og forståelig informasjon til våre brukere.

Hensikten er å fortelle våre brukere hva de kan forvente av oss og samtidig avklare våre forventninger til brukerne.

2. HVILKET OMRÅDE GJELDER TJENESTEN FOR

 • Levering av drikkevann og mottak av avløpsvann (kloakk).
 • Tømming og innkjøring av septik fra separate avløpsanlegg.
 • Søknader om tilknytning til kommunal vannforsyning og avløp (kloakk).
 • Private vann- og avløpsplaner
 • Søknad om utslippstillatelse for separate avløpsanlegg
 • Henvendelser og klager vedr. vann- og avløpsgebyrer

3. MÅL MED TJENESTEN

 • Best mulig tjeneste til lavest mulig pris.
 • Bygge, drifte, renovere og vedlikeholde kommunalt ledningsnett, vannforsynings- og avløpsanlegg.
 • Sørge for at abonnentene har tilstrekkelig vann av hygienisk og bruksmessig betryggende kvalitet og med høy leveringssikkerhet.
 • Sørge for at avløpsvann fra abonnentene ledes bort og renses kontinuerlig gjennom døgnet.

4. HVEM TJENESTEN OMFATTER:

 • Alle personer/eiendommer som er eller ønsker tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsnett direkte, eller via privat ledningsnett.
 • Alle personer/eiendommer som har separate avløpsanlegg, eller søker om utslipp til eget avløpsanlegg.

5. HVA DU KAN FORVENTE AV OSS

Generelt:

 • At vi når du kontakter oss, gir deg god og ryddig informasjon.
 • Behandler alle skriftlige henvendelser, søknader og klager uten unødvendige forsinkelser.
 • At vi prioriterer alle som innretter seg etter gjeldende regelverk.
 • Nye abonnenter får tilsendt kommunens forskrift for vann- og avløpsgebyrer, samt gjeldende gebyrsatser.

Vedr. vannforsyning:

 • At drikkevannet ved uttak fra kommunal ledning skal oppfylle kvalitetskravene stilt i Drikkevannsforskrifte.
 • At statisk vanntrykk ved tilknytningspunktet til kommunal vannledning skal ligge mellom 2 og 8 bar.
 • At tiltak iverksettes snarest mulig dersom vannkvalitet og trykk ikke er innenfor kravene
 • At planlagte avbrudd i vannforsyningen skal varsles dagen før, og at avbruddet ikke skal overstige 8 timer.
 • At utbedringstiltak ved uforutsette avbrudd i vannforsyningen skal igangsettes snarest mulig og senest etter 3 timer.
 • At når vannforsyningen uteblir i mer enn 18 timer skal du på forespørsel få vann tilkjørt til husholdningsbruk, eller kommunen på nærmere anvist sted stiller drikkevann til disposisjon.

 

Vedr. avløp:

 • At ditt avløpsvann ledes bort og renses kontinuerlig 24 timer i døgnet
 • At bortledning som nevnt ikke skal føre til overløpsutslipp i lokale vassdrag ved normal driftssituasjon.
 • At når det oppstår et driftsproblem på det kommunale avløpsnettet, slik som tilstopping eller driftsstopp på en pumpestasjon, har vi et beredskapssystem for å kunne handle raskt for å fjerne årsaken til problemet.
 • At du blir varslet raskest mulig dersom et akutt utslipp til vann eller vassdrag kan ha betydning for deg.
 • At du som har privat, separat avløpsanlegg får tømt slammavskilleren annenhvert år, samt varsles om feil og mangler som oppdages ved tømming.

 

6. HVA VI FORVENTER AV DEG

Generelt:

 • At du betaler vann- og avløpsgebyrer i henhold til mottatt faktura.
 • At du som har vannmåler leser av denne og returnerer avlesningskortet innen angitt tidsfrist.
 • At du vedlikeholder dine private og felles eide ledninger til og med avgrening/anboring på kommunens ledning.
 • At du snarest mulig varsler kommunen om driftsforstyrrelser. feil eller uregelmessigheter på ditt private vann- og avløpsanlegg.
 • At du vet hvor du har utvendig stoppekran for vann og stake/spylepunkt for avløpet.
 • At du tilrettelegger for at kommunens vann- og avløpspersonell kan foreta inspeksjoner av dine installasjoner ved behov.
 • At du innretter deg etter anvisning og informasjon som blir gitt av kommunens vann- og avløpspersonell.

 

Vedr. vannforsyning:

 • At innvendige installasjoner (husapparater og sanitæranlegg) blir dimensjonert og valgt, basert på vannkvalitet, trykk og trykkvariasjoner som er på kommunens vannledning.
 • At du som driver virksomhet som stiller spesielle krav til leveranse av drikkevann,

            selv er ansvarlig for å skaffe deg informasjon om vannets kvalitet, driftssikkerhet, m.m. og eventuelt tegne nødvendige forsikringer.

 • At du snarest mulig utbedrer lekkasje på din private ledning eller sanitærinstallasjon.
 • At du årlig kontrollerer reduksjonsventil, sikkerhetsventil, vannmåler og utvendig stoppekran.

 

Vedr. avløp:

 • At du som har septiktank legger forholdene til rette slik at tømming kan skje uten problemer eller hindring for septikrenovatøren.
 • At feil og mangler som blir påvist ved septiktømming rettes snarest mulig.
 • At du aldri tømmer  rester av kjemikalier, medisiner, olje, løsemidler, m.m. eller  gjenstander som bleier, hår, Q-tips, sanitærbind og lignende i toalettet
 • At du ikke monterer kjøkkenavfallskvern.

 

7. FORHOLD SOM GJØR AT FORVENTNINGER IKKE KAN INNFRIS

 • Sesongforhold og kapasitet:

Vi er få personer til å ta unna alle typer saker som hører inn under avdelingens ansvarsområde, og er slik sett sårbare i forhold til sykdom, sesongsvingninger etc.

 • Manglende dokumentasjon:

At dokumentasjonen som overleveres er mangelfull. (Noen ganger kan det være greit å sjekke en ekstra gang, eller skaffe seg støtte fra andre, om en er i tvil.)

 PRAKTISKE OPPLYSNINGER

For å få avklart dine rettigheter vedrørende klage og erstatning kan du kontakte kommunen direkte, eventuelt ditt forsikringsselskap eller det lokale Forbrukerkontor.

Kontaktperson

Marcel van der Velpen
Marcel van der Velpen
Avdelingsingeniør VVAR
Mob: 979 86 892
Torun Agdestein
Torun Agdestein
Avdelingsingeniør VVAR
Mob: 980 28 450
Kjell Arne Dalbak
Kjell Arne Dalbak
Oppsynsmann
Mob: 95 87 63 80
Pål Østen Solberg
Pål Østen Solberg
Avdelingsleder VVAR
Mob: 975 79 382
Janne Trøstaker
Janne Trøstaker
Prosjektingeniør VVAR
Mob: 48497773