Viktig melding!

Hytter og avløp

Ringebu kommune har mer enn 3000 hytter som ikke kan tilknyttes kommunalt ledningsnett. Flere og flere eiere av slike hytter ønsker standardheving av hytta med innlagt vann. Dette byr på store utfordringer for kommunen. Nedenfor kan du finne linker knyttet til hytter og avløp:

Må jeg søke om å bore etter vann og/eller legge inn vann?

Innleggelse av vann og/eller tillatelse til vannbasert toalett krever godkjent utslippstillatelse fra kommunen, altså at avløpsordningen er søkt og godkjent fra kommunen. En utvendig vannpost utløser i seg selv ikke et krav om utslippstillatelse, og å bore etter vann er ikke søknadspliktig til kommunen. Men noen reguleringsplaner kan ha bestemmelser som gir restriksjoner på plassering av brønner. Oversikt over reguleringsbestemmelser finner du på planinnsyn. Det anbefales også at man ved valg av lokasjon for brønn, har tatt hensyn til plassering av eventuelt fremtidig avløpsanlegg. Ønsker man en toalettløsning som ikke baserer seg på vann (for eksempel utedo eller forbrenningstoalett) krever det ikke utslippstillatelse for sortvann fra kommunen. Små innvendige tanker uten tilknytning til toalett på inntil 25L, der vannet bæres inn, regnes heller ikke som innlagt vann, jfr. forskrift § 2.

Hvordan går jeg frem for å søke om utslippstillatelse?

Ta kontakt med en prosjekterende av mindre avløpsrenseanlegg og finn først ut om infiltrasjonsanlegg er aktuelt for dere (vis til vedtatt forskrift, og forklar at det uansett må tas tester for infiltrasjonsevne). Den prosjekterende skal ha tilstrekkelig hydrogeologisk og avløpsteknisk fagkompetanse. Vi anbefaler bevisst ikke noen foretak fremfor andre, og skal kun henvise videre til Gule Sider. Jeg ville prøvd søkeord på søkemotor som «infiltrasjon» + «Ringebu»/«Oppland» eller tilsvarende. Det letteste er om de som gjør grunnundersøkelser også sender inn søknad om utslippstillatelse.

Ved valg av avløpsløsning skal det primært tilkobles offentlige vann- og avløpsledninger, om disse er nærliggende. Er de ikke det, er alternativ 2 infiltrasjon av avløpsvann på stedet. Dette gjelder infiltrasjon av både grå- og svartvann der forholdene ligger til rette for det. Alternativ 3 er for eksempel utslipp av svartvann til tett tank. Nærliggende hytter skal alltid vurdere felles løsninger, jfr. Infoskriv fra norsk vann : prosjektering og planlegging av mindre vann- og avløpsløsninger (PDF, 3 MB). Felles løsninger er som regel også billigere pr. hytte. For å få vite hvor grensen til nærliggende hytter går, ta kontakt med VA-avdelingen, ved enten Marcel van der Velpen eller Torun Agdestein.

Eventuelt krav om dispensasjonssøknad og -behandling:

I noen tilfeller kan det være krav om dispensasjonsbehandling av byggesaken for infiltrasjonsanlegg til fritidsboliger i LNF-områder. Vi har i praksis tre behandlingsformer for dette:
    
Anlegg med små terrenginngrep behandles som anlegg iht. plan (uten dispensansjonssøknad)
Anlegg med «mellomstore» terrenginngrep vil bli behandlet med administrativ dispensasjonsbehandling.
Anlegg med store terrenginngrep må behandles politisk.

For mer informasjon om eventuell dispensasjonsbehandling av byggesak, kontakt byggesaksavdelingen.

 

 

Er tett tank søknadspliktig?

Husk at også tett tank er søknadspliktig og at resultater fra tester for infiltrasjonsevne må legges ved eventuell søknad om tett tank. Tett tank er praktisk talt sett på som «siste utvei» for valg av avløpsløsning i kommunen, og krever blant annet helårsvei, en toalettløsning som benytter maksimalt 0,5L per nedtrekk og tømming hvert år (for mer info se forskrift). Se gebyrregulativ for tømmesatser.

Økes andre kommunale avgifter og gebyrer ved innleggelse av vann?

Fritidsboliger med innlagt strøm, vann og avløp Ringebu kommune faller ifølge lokal forskrift om renovasjoni fritidsbolig kategori 3, og får dermed økte renovasjonsutgifter. Tilsvarende får man feietilsyn og –gebyr, jfr. forskrift om feie- og tilsynsordning, og i tillegg endres eiendomstaksten. Fullstendig gebyrregulativ inkl. feiing og renovasjon finner du her

Er installasjon av Jets-toaletter søknadspliktig?

Jets toalett (vakuumtoalett) bruker vann, og krever derfor søknad og utslippstillatelse på lik linje med andre vannbaserte toaletter. Avløpet fra slike toaletter er så konsentrert at det ifølge VA-/Miljøblad 59 ikke anbefales å installere dette i forkant av et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg.