Viktig melding

Tjenestebeskrivelse for fagområdet vann og avløp

VANNFORSYNING OG AVLØPSTJENESTEN:

TJENESTEBESKRIVELSE FOR FAGOMRÅDET VANN OG AVLØP

1. INNLEDNING

Tjenestebeskrivelsen er en konkret, kortfattet og forståelig informasjon til våre brukere.

Hensikten er å fortelle våre brukere hva de kan forvente av oss og samtidig avklare våre forventninger til brukerne.

2. HVILKET OMRÅDE GJELDER TJENESTEN FOR

 • Levering av drikkevann og mottak av avløpsvann (kloakk).
 • Tømming og innkjøring av septik fra separate avløpsanlegg.
 • Søknader om tilknytning til kommunal vannforsyning og avløp (kloakk).
 • Private vann- og avløpsplaner
 • Søknad om utslippstillatelse for separate avløpsanlegg
 • Henvendelser og klager vedr. vann- og avløpsgebyrer

3. MÅL MED TJENESTEN

 • Best mulig tjeneste til lavest mulig pris.
 • Bygge, drifte, renovere og vedlikeholde kommunalt ledningsnett, vannforsynings- og avløpsanlegg.
 • Sørge for at abonnentene har tilstrekkelig vann av hygienisk og bruksmessig betryggende kvalitet og med høy leveringssikkerhet.
 • Sørge for at avløpsvann fra abonnentene ledes bort og renses kontinuerlig gjennom døgnet.

4. HVEM TJENESTEN OMFATTER:

 • Alle personer/eiendommer som er eller ønsker tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsnett direkte, eller via privat ledningsnett.
 • Alle personer/eiendommer som har separate avløpsanlegg, eller søker om utslipp til eget avløpsanlegg.

5. HVA DU KAN FORVENTE AV OSS

Generelt:

 • At vi når du kontakter oss, gir deg god og ryddig informasjon.
 • Behandler alle skriftlige henvendelser, søknader og klager uten unødvendige forsinkelser.
 • At vi prioriterer alle som innretter seg etter gjeldende regelverk.
 • Nye abonnenter får tilsendt kommunens forskrift for vann- og avløpsgebyrer, samt gjeldende gebyrsatser.

Vedr. vannforsyning:

 • At drikkevannet ved uttak fra kommunal ledning skal oppfylle kvalitetskravene stilt i Drikkevannsforskrifte.
 • At statisk vanntrykk ved tilknytningspunktet til kommunal vannledning skal ligge mellom 2 og 8 bar.
 • At tiltak iverksettes snarest mulig dersom vannkvalitet og trykk ikke er innenfor kravene
 • At planlagte avbrudd i vannforsyningen skal varsles dagen før, og at avbruddet ikke skal overstige 8 timer.
 • At utbedringstiltak ved uforutsette avbrudd i vannforsyningen skal igangsettes snarest mulig og senest etter 3 timer.
 • At når vannforsyningen uteblir i mer enn 18 timer skal du på forespørsel få vann tilkjørt til husholdningsbruk, eller kommunen på nærmere anvist sted stiller drikkevann til disposisjon.

 

Vedr. avløp:

 • At ditt avløpsvann ledes bort og renses kontinuerlig 24 timer i døgnet
 • At bortledning som nevnt ikke skal føre til overløpsutslipp i lokale vassdrag ved normal driftssituasjon.
 • At når det oppstår et driftsproblem på det kommunale avløpsnettet, slik som tilstopping eller driftsstopp på en pumpestasjon, har vi et beredskapssystem for å kunne handle raskt for å fjerne årsaken til problemet.
 • At du blir varslet raskest mulig dersom et akutt utslipp til vann eller vassdrag kan ha betydning for deg.
 • At du som har privat, separat avløpsanlegg får tømt slammavskilleren annenhvert år, samt varsles om feil og mangler som oppdages ved tømming.

 

6. HVA VI FORVENTER AV DEG

Generelt:

 • At du betaler vann- og avløpsgebyrer i henhold til mottatt faktura.
 • At du som har vannmåler leser av denne og returnerer avlesningskortet innen angitt tidsfrist.
 • At du vedlikeholder dine private og felles eide ledninger til og med avgrening/anboring på kommunens ledning.
 • At du snarest mulig varsler kommunen om driftsforstyrrelser. feil eller uregelmessigheter på ditt private vann- og avløpsanlegg.
 • At du vet hvor du har utvendig stoppekran for vann og stake/spylepunkt for avløpet.
 • At du tilrettelegger for at kommunens vann- og avløpspersonell kan foreta inspeksjoner av dine installasjoner ved behov.
 • At du innretter deg etter anvisning og informasjon som blir gitt av kommunens vann- og avløpspersonell.

 

Vedr. vannforsyning:

 • At innvendige installasjoner (husapparater og sanitæranlegg) blir dimensjonert og valgt, basert på vannkvalitet, trykk og trykkvariasjoner som er på kommunens vannledning.
 • At du som driver virksomhet som stiller spesielle krav til leveranse av drikkevann,

            selv er ansvarlig for å skaffe deg informasjon om vannets kvalitet, driftssikkerhet, m.m. og eventuelt tegne nødvendige forsikringer.

 • At du snarest mulig utbedrer lekkasje på din private ledning eller sanitærinstallasjon.
 • At du årlig kontrollerer reduksjonsventil, sikkerhetsventil, vannmåler og utvendig stoppekran.

 

Vedr. avløp:

 • At du som har septiktank legger forholdene til rette slik at tømming kan skje uten problemer eller hindring for septikrenovatøren.
 • At feil og mangler som blir påvist ved septiktømming rettes snarest mulig.
 • At du aldri tømmer  rester av kjemikalier, medisiner, olje, løsemidler, m.m. eller  gjenstander som bleier, hår, Q-tips, sanitærbind og lignende i toalettet
 • At du ikke monterer kjøkkenavfallskvern.

 

7. FORHOLD SOM GJØR AT FORVENTNINGER IKKE KAN INNFRIS

 • Sesongforhold og kapasitet:

Vi er få personer til å ta unna alle typer saker som hører inn under avdelingens ansvarsområde, og er slik sett sårbare i forhold til sykdom, sesongsvingninger etc.

 • Manglende dokumentasjon:

At dokumentasjonen som overleveres er mangelfull. (Noen ganger kan det være greit å sjekke en ekstra gang, eller skaffe seg støtte fra andre, om en er i tvil.)

 PRAKTISKE OPPLYSNINGER

For å få avklart dine rettigheter vedrørende klage og erstatning kan du kontakte kommunen direkte, eventuelt ditt forsikringsselskap eller det lokale Forbrukerkontor.