Mål og delmål vannforsyning

I Kommunedelplan vannforsyning (1999 - 2010), vedtatt 23.9.1999, har kommunen vedtatt følgende mål og delmål for vannforsyningen.

MÅL FOR  VANNFORSYNING

Hovedmål
Ringebu kommune har vedtatt følgende hovedmål for vannforsyningen:

Ringebu kommune skal gjennom en effektiv og sikker vannforsyning sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg får:

 • nok vann
 • vann av tilfredsstillende kvalitet

Ringebu kommune skal være behjelpelig slik at alle med privat vannforsyningsanlegg også kan ha en tilfredsstillende vannforsyning.

Delmål 
For å oppfylle hovedmålene er det definert delmål som i større grad skal kunne kvantifiseres og være til hjelp for en samlet måloppnåelse.

Kommunen har definert følgende delmål for vannforsyningen:           

 • NOK VANN

Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vann­­forsyningsanlegg får nok vann

- Kommunen skal sikre utbygging av vannforsyningssystemer som medfører at :

 • det er nok vann for alt boligforbruk
 • det er nok vann for alt industriforbruk
 • det er nok vann for brannvannforsyning
 • hagevanning kan tillates fra kommunalt nett hos alle abonnenter, men med nødvendige restriksjoner

- Kommunen skal påse at tiltak gjennomføres slik at :

 • vannlekkasjer er redusert til 25-30% av vannproduksjonen 
 • vanntrykket skal normalt ikke være lavere enn 2 bar ved hovedinntaket hos abonnenten og ikke overstige 8 bar
 • vannforbruket kan overvåkes og kontrolleres

 

 • GODT VANN

Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vann­forsyningsanlegg får vann av tilfreds­stillende kvalitet.

- Kommunen skal arbeide for at kvalitetskravene til drikkevann oppfylles iflg. "Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m." med vedlegg.

- Kommunen skal ved sitt internkontrollopplegg for de kommunale vannverkene påse at:

 • det utarbeides driftsprosedyrer
 • det føres driftsdokumentasjon
 • driftsoperatørene har nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner                           

 

 • SIKKER VANNFORSYNING

Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg har en tilfredsstillende sikker vann­forsyning

- Kommunen skal besørge at alle vannverk der dette er krevd i forskriftene godkjennes.
Følgende vannverk skal ha ferdiggodkjenning i løpet av 1999:

 • Frya vannverk
 • Venabygd vannverk
 • Venabygdsfjellet vannverk
 • Ringebu vannverk
 • Fåvang vannverk

- Kommunen skal innføre  opplegg for internkontroll ved de kommunale vann­verkene  og skal i hht. forskriftene utarbeide et beredskapsopplegg for sikring av vannforsyningen i krisesituasjoner.
Opplegg for internkontroll utarbeides suksessivt. Alle områder skal være dekket innen 31.12.99.
Operativ vaktordning for vannforsyning og avløp skal være etablert.
Beredskapsplan for vannforsyning skal foreligge i løpet av 2000.

- Kommunen skal besørge at det i følgende områder skal etableres en krisevannforsyning dersom den ordinære vannforsyningen i krisesituasjoner bortfaller:

 • Frya
 • Venabygdsfjellet
 • Ringebu
 • Fåvang

Krisevannforsyningen skal etableres slik at denne er operativ så snart det er gitt varsel til abonnentene, og slik at avbrudd i vannforsyningen ikke overstiger 8 timer.

- Kommunen skal sikre at det er bassengkapasitet for et totalt normalt forbruk i minimum 1 døgn i tilfelle avbrudd i vann­forsyningen. Det skal i tillegg være nødvendig brannvannreserve.

- Ved brudd i vannforsyningen skal utbedringstiltak igangsettes så snart som mulig slik at evt. driftsavbrudd blir så kortvarig som mulig og senest etter 3 timer dersom ikke forsyning via alternative tilførselsledninger kan iverksettes

- Kommunen skal om mulig besørge at vannforsyning til de største tettstedene som Ringebu og Fåvang  kan sikres vannforsyning fra uavhengig reservevannkilde. Dette må også ses i sammenheng med opplegg for krisevannforsyning.

 

 •  EFFEKTIV VANNFORSYNING

Kommunen skal sikre at vannforsyningssystemene utbygges og drives på en økonomisk effektiv måte

- Kommunen skal framlegge årlige fullstendige kostnads­­beregninger/regnskap for vannforsyningen

- Kommunen skal ha full dekning av kostnadene via vannavgiftene

- Kommunen skal kreve avregning av vannforbruk etter vannmåler i henhold til Ringebu kommunes "Forskrifter for vann- og kloakkavgifter".

- Kommunen skal prioritere systematiske arbeider på ledning­s­­nettet for å redusere drifts- og vedlike­holds­kostnadene

- Kommunen skal påse at all framtidig utbygging av vannforsyningen foregår på en kvalitetsmessig forsvarlig måte

- Kommunen skal forvisse seg om at man har en vannkvalitet som normalt ikke forringer ledningsnettet.

- Kommunen skal etablere et system med sonevannmålere for overvåking av vannforbruk og lekkasjer

- Kommunen skal bruke ny teknologi for å effektivisere driften av vannforsyningssystemet. Alle de kommunale vannverkene skal tilknyttes et sentralt styrings- og overvåkingsanlegg for overvåking av VA-anleggene i kommunen

 

 • VANN TIL ALLE

Kommunen skal være behjelpelig slik at alle med private vann­­forsyningsanlegg også kan ha en tilfreds­stillende vannforsyning

- Boliger med felles vannforsyning og institusjoner, turistbedrifter eller annen næringsmiddelvirksomhet som skal  ha godkjente vannforsyningsanlegg i hht. Drikke­vannsforskriften, forutsettes å ha godkjenningene i orden i løpet av 1999.
Kommunen ved kommunestyret er godkjennende myndighet.

- Kommunen skal påse at alle private vannforsyningsanlegg som iflg. Drikkevannsforskriften er godkjenningspliktig,  gjennomfører  internkontroll, inklusive  driftsdokumentasjon, som de er pålagt i hht. forskriften. Det skal dokumenteres at de driftsansvarlige for vannverkene har nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner.

- I spredt bebyggelse bør samarbeid om etablering av felles anlegg for vannforsyning tilstrebes. Kommunen kan som virkemiddel, benytte tilskuddsordninger.

- Kommunen skal utføre nødvendige registreringer for å få bedre oversikt over vannforsyning og avløp i spredt bebyggelse inklusive hyttebebyggelse.
Kommunen skal vurdere forholdene i spredt bebyggelse og evt. gi pålegg om utførelse av tiltak for å bedre situasjonen i områder med problematiske vannforsynings- og avløpsforhold.

- Bygningslovens bestemmelser i § 65 praktiseres ved at det skal dokumenteres på forhånd at det er adgang til tilfredsstillende vannforsyning, f.eks. ved boring av brønn, før byggetillatelse gis.

- Kommunen skal formidle generell informasjon til eiere av private anlegg om tiltak som kan bedre vannkvaliteten f.eks.:

 • informasjon og generell veiledning om saksbehandling, t­e­k­n­i­s­k­e­/­h­y­g­i­e­n­i­ske f­o­r­h­old o.l.
 • vurdering av vannprøver for driftskontroll
 • informasjon om hvordan brønner bør sikres f.eks.  mot tilførsel av overflatevann