Viktig melding

Vannmålere

Alle abonnenter tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett skal betale årsgebyr etter målt forbruk.

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer har bestemmelser i §3-4, om at forbruksgebyret for alle abonnenter skal baseres på faktisk vannforbruk og pris pr. m3, og at forbruket måles med installert vannmåler.

Vannmåler skal være innmontert senest ved tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller via annens private ledning.

I tilfeller der krav om vannmåler ikke etterkommes, stipulerer kommunen forbruket.

For alle abonnenter gjelder prinsippet om at vannmengde inn er lik avløpsmengde ut.

§5-3 har kommunen bestemmelser om at vannmåleren er kommunens eiendom, og at abonnenten må betale en årlig leie av denne.

Videre heter det at kostnadene for installasjon, drift, avlesning mm. må dekkes av abonnenten, og at utfyllende bestemmelser for vannmåler fastsettes administrativt.