Mål og delmål for avløp

I Kommundelplan avløp (1999 - 2010) vedtatt 23.9.1999 har kommunen vedtatt følgende mål og delmål for avløpstjenesten.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

MÅL FOR  AVLØP

Hovedmål:

Ringebu kommune har vedtatt følgende hovedmål for avløp: 

 • Vannkvaliteten i Gudbrandsdalslågen  skal, gjennom tiltak mht. kloakkutslipp, bevares.

  Ringebu kommunes bidrag for å ivareta denne målsetting er å sørge for funksjonsdyktige  avløpsanlegg, som drives slik at utslippene ligger innenfor kravene i utslippstillatelsene.
 • Vannkvaliteten i lokale bekker, mindre elver og vannforekomster, som i dag er forurenset skal forbedres.
 • Ringebu kommune skal etter behandling, primært utnytte slam fra avløpsrenseanlegg som ressurs i jordbruket.
   
 • Det skal legges til rette for boligbebyggelse utenfor sentrumsområdene. I dette inngår både opprydding av avløpsforhold innenfor eksisterende bebyggelse og legge grunnlaget for ny bebyggelse.

Delmål:

For å oppfylle hovedmålene er det definert delmål som i større grad skal kunne kvantifiseres og være til hjelp for en samlet måloppnåelse.

Avløpstekniske målsettinger:

Rensedistrikter:

 • Tilknytningsgrad innenfor rensedistriktene skal være  100%. Områder som  forutsettes tilknyttet kommunale renseanlegg er vist på oversiktstegning.

Kommunale avløpsanlegg:

 • Renseanleggene skal drives slik at man tilfredsstiller utslippskravene i gjeldende utslippstillatelse.
 • Avløpsslammet skal gis en behandling som oppfyller kravene i slamforskriften 
 • Arbeidsmiljøet skal tilfredsstille Arbeidstilsynets forskrifter og skal ikke utsette personalet for unødvendige belastninger. Personalets krav til helse, miljø og sikkerhet skal være i varetatt  iht. Arbeidstilsynets bestemmelser.
 • De kommunale avløpsanleggene skal vedlikeholdes slik at de har en generelt tilfredsstillende standard.
 • Pumpestasjoner og ledningsnett skal tilfredsstille hovedkravene i SFT's veiledning "Krav til transportssystemet for avløpsvann."
 • Alle kommunale renseanlegg og pumpestasjoner skal tilknyttes et driftskontroll- og fjernovervåkingsanlegg. Dette skal omfatte et alarmanlegg slik at driftspersonalet umiddelbart får varslet om feil som medfører driftsstans etc.
 • Det skal tilstrebes en tilføringsgrad for de kommunale avløpsanleggene (andeler av forurensninger som kommer fram til renseanlegget) på i størrelsesorden 90%.
  Mer konkrete målsettinger mht, tilføringsgrad skal vurderes senere bl.a. ut fra registreringer gjennom driftskontrollanlegget.

Separate avløpsanlegg

 • Avløpsanlegg i spredt bebyggelse skal være i en slik tilstand at de ikke skaper forurensing utover det som er tillatt i utslippstillatelsen for de respektive anlegg.
 • Opprydding i områder som skaper forurensningsproblemer i lokale resipienter og bekker etc. skal prioriteres høyt.


Målsettingen for lokale resipienter og bekker etc. er at man under normale forhold skal oppnå vannkvalitet som i hht. SFT's veiledning er «egnet til bading og rekreasjon" samt "fritidsfiske".
Dette innebærer bl.a.: Termostabile koliforme bakterier  TKB < 100 pr. 100  ml .
Det forutsettes at målsettingen skal vurderes på nytt og evt. revideres når en har målt effekten av utførte tiltak