Årets høydemålinger på sanddyner i Lågen

Det er gjennomført måling av høyder på 2 sanddyner i Lågen i 2022.
Målingene er gjort på de samme 2 sanddynene som tidligere år.
Sanddyne mellom Fåvang og Trøståker og sanddyne sør for Elstad camping.
Målingene ble gjort 20.04.22 på sanddyna sør for Elstad, og 26.04.22 på sanddynen nord for Fåvang.

Sanddynen nord for Fåvang er skannet fra flomvollen og er grundig målt.
For sanddynen sør for Elstad har en ikke et tilsvarende alternativ å skanne fra på effektivt vis så der er det målt med GNSS (GPS + andre satellittsystem) som er mer tidkrevende da en må gå rundt på sanddyna.
På kart på linkene nedenfor vises endringer med +/- antall cm i forhold til i 2021.
Bakgrunnskart er ortofoto fra 2018.
SanddyneElstad22 (PDF, 21 MB) og SanddyneElstad22. (PDF, 21 MB)

Årets målinger er gjort på ekstremt lav vannstand. De ytterste målingene ut mot hovedløpet i Lågen er det nærmeste vestsiden av Lågen det er målt på sanddynene noen gang.
Den lave vannstand gir et generelt inntrykk av at sanddynene har vokst voldsomt, men det det er ikke store endringer annet enn for noen mindre areal.

Sanddyne nord for Fåvang:
Store deler av sanddynen har endringer på +/- 0-25cm uten noen klare mønster utover at det blir transportert masse sørover. Lengst sør er det områder der sanddynen har vokst med 10-50cm. Det er områder som er godt synlig fra E6 så en ser endringen visuelt i det område.
Denne sanddynen er den som vokser mest, men her også er det transport sørover og noen områder uten endringer eller der sanddynen har blitt lavere siste året.
Erfaringsmessig er områder med nylig transportert sand løsere/mindre komprimert så at et område er 50cm høyere enn i fjor betyr at sanden i det område er ganske løs.
Det ene året vi målte med GNSS på denne sanddynen og gikk rundt der var inntrykket at sanden var mye løsere enn på sanddynen sør for Elstad camping der sanden har satt seg mer over flere år.

Sanddyne sør for Elstad:
Lengst nord er det store områder med transport av masse sørover så høyden er rundt 10cm lavere enn i 2021. Det er også områder med liten eller ingen endring.
Midt på er det noen områder som har vokst med opptil 50cm.
Kanalen inn mot E6 fylles igjen. Høyeste kanten er her flere steder lavere enn i 2021 mens inn i kanalen er det fylt inn med sand.
Det er fylt i såpass mye sand i kanalen at det er målt på steder som stod under vann tidligere så vi har ikke tidligere data på det men det antas at det er fylt i 30-60cm med sand.
Det har ført til at kanalen er gjenfylt inntil E6 fyllingen.
Vannet har laget en ny «innsjø» nord for det og funnet nye veger over sanddynen.
Sanddynen har blitt såpass mye lavere lengst nord at det går delvis vann over sanddynen og inn mot kanalen/nevnte «innsjø» fra den kanten, og det har delvis gått fra kanalen og i en sving over sanddynen istedenfor å følge kanalen sørover.
Det vil trolig fortsette med endringer i det område i årene framover etter hvert som vannet finner ny veg og graver seg gjennom sanddynen.
Omtrentlig midt på sanddynen i lengderetningen nord-sør er det lagt igjen masse så der har sanddynen vokst 10-50cm i hele bredden.
Igjen så er nylig transportert sand løs/lite komprimert så 50cm nylig transportert sand er ikke så mye som det høres ut.
Lenger sør er det et område med endringer på +/-10cm uten noe fast mønster.
Lengst sør ser en ut fra bakgrunnsbilde fra 2018 at det er områder som er under vann nå som har vært sanddyne tidligere, så det har vært stor transport ut av sanddyna lengst sør i løpet av noen år. Tidligere målinger er gjort lenger sør enn det var tørt land nå og vannstanden var ekstremt lav nå.

Konklusjon/oppsummering:
Massetransporten sørover i Lågen er stor. Målingene bekrefter utviklingen som er målt de siste årene med stor transport av masse, men ikke en situasjon der hele sanddynene vokser.
Vannet finner nye veger som på sanddynen sør for Elstad så sanddynene vil endre seg også av det. Det kan hende at det endrer seg såpass mye at deler av sanddynen ikke blir tilgjengelig for måling med GNSS der en går rundt ute på sanddynen om noen år.
Hittil har sanddynen nord for Fåvang i hovedsak vokst og særlig søre delen.
Det blir interessant å se om en får en lignende utvikling som for sanddynen sør for Elstad med at det blir transportert ut masse i sør etter noen år.
Sanddynen nord for Fåvang kan kanskje også medføre mer problemer med «sandstormer» i perioder med lav vannstand slik som i Lom.
Vannstanden var ekstremt lav ved årets måling. En får håpe en ikke får anledning til å måle så langt ut særlig ofte. Med tanke på liv i elva bør det nok ikke være så lite vann hvert år.
Sammenligning av ortofoto fra 2017 og 2012 på norgeibilder.no viser at sanddynen på vestsiden nord for Kvitfjell bunnstasjon trolig har vokst i den perioden, men vi har ikke målinger på den. På nyeste ortofoto fra 2021 er vannstanden høyere så hele elveløpet er under vann.
Det er ikke sikkert vi fortsetter med målinger i all framtid, men det kan være interessant å måle til over neste storflom for å se effekten av en storflom på sanddynene.