Brukerrådsforum i Ringebu

Klikk for stort bilde

 

I dag den 08.11.2017 ble det avholdt et brukerrådsforum på Våla møterom i rådhuset. Brukerrådsforum er en felles møteplass for de som er brukerrådsrepresentanter i de enkelte brukerråd innen områdene skole, barnehage og helse og omsorg. På det årlige brukerrådsforum gjennomgås rolle og oppgaver for brukerrådsrepresentantene. Brukerråd er en av flere måter for å sikre god brukermedvirkning i de kommunale tjenestene.

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

 

Ringebu kommune har som mål å utvikle tjenestene i samspill med brukerne, og sikre at brukernes og innbyggernes behov står i fokus. Brukermedvirkning er sentralt i forbindelse med Balansert målstyring - da målet er å flytte fokus fra kun økonomiske resultater, til også å fokusere på kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Videre er kommunens syn at brukermedvirkning er en videreføring av demokratiske prinsipper:
 

·       Sikre brukernes medvirkning

·       Styrke brukernes medbestemmelseKlikk for stort bilde

 

·       Bidra til utvikling av god og riktig tjenestekvalitet

Brukermedvirkning er en anerkjennelse av at den kunnskap og erfaring den enkelte bruker besitter er likeverdig med tjenesteenhetenes erfaringer og kunnskaper.

I NOU 2001:22 ”Fra bruker til borger” står følgende:

Klikk for stort bilde

 

”Brukermedvirkning er det moderne uttrykket for befolkningens mulighet til å påvirke utformingen av offentlige tjenester, og er knyttet til moderniseringen av den offentlige forvaltningen og til målet om å gjøre offentlige tjenester mer rettet mot brukernes behov. Det er en demokratisk rettighet som innebærer at enkeltpersoner medvirker i beslutningsprosesser som angår ens egen livssituasjon (individnivå), eller der representanter for organisasjoner medvirker i utforming av tjenester og tiltak (systemnivå)”.

I St.meld. nr. 34 (1996-97) finnes følgende definisjon:

”Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet”.

Graden av involvering vil påvirke graden av innflytelse, og det vil derfor være viktig å se nærmere på hvilke handlinger og tiltak som påvirker dette. I vår kommune vil følgende være de mest sentrale:

Klikk for stort bildeKommunestyret sluttet seg i K-sak 25/13 i møte 19.03.13 til Europarådets strategi for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå, og slutter seg til de tolv prinsippene for godt styresett på lokalt nivå. Prinsippene dekker blant annet åpenhet, deltakelse, etikk, rettssikkerhet, og sier bla følgende:

·       Borgerne er i sentrum for offentlig virksomhet, og de involveres systematisk i det offentlige liv.

·       Alle menn og kvinner kan delta i beslutningsprosessene, enten direkte eller gjennom interesseorganisasjoner.

 

Økonomisjef, Jan Magne Langseth dro igjennom hovedlinjene og ga rom for små refleksjoner i grupper rundt bordet.