Viktig melding!

Demensplan 2023-2030

Kommunestyret  i Ringebu vedtok den 29.08.23 Demensplan 2023-2030.

For å møte dagens og fremtidens utfordringer innen demensomsorgen må helse- og omsorgstjenesten ha kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot forbedring og utvikling av tjenestene. Gode helse- og omsorgstjenester skapes når pasienten og brukeren møter personell med høy faglig kompetanse og når det er et godt samspill mellom pasienten/brukeren, pårørende og personellet, som medfører trygghet og verdighet.

Demensplanen skal vise mål, strategi og gi en oversikt over oppgaver ulike samarbeidspartnere har, i oppfølgingen til personer med demens og deres pårørende.

Det overordnede målet med Demensplan 2023-2030 er at kommunen skal gi forutsigbare og individuelt tilpassede tjenester til alle innbyggere med demens og deres pårørende gjennom hele sykdomsforløpet. Tjenestene skal oppleves som koordinert, og preges av kvalitet og kompetanse. 

Befolkningen i Ringebu er eldre enn gjennomsnittet i landet, og har derfor også en høyere andel forekomst av demens. For å ivareta og sikre gode tilpassede tjenester vil tidlig identifisering og oppfølging av pasient og pårørende være viktig. Dette kan ivaretas med et tverrfaglig samarbeid og det må prioriteres ressurser til dette arbeidet i perioden.

Demensplan 2023-2030 (PDF, 902 kB)