Viktig melding!

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020!

Ringebu kommune har fått tildelt kr 1.785.000,- i ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse kommunen.

Formannskapet er fondsstyre for fondet, og avgjør saker etter innstilling fra kommunedirektøren.

Vurdering

Ekstraordinære midler vurderes etter Kriterier næringsfond med spesielt vekt på:

  1. i hvor stor grad tiltaket fremmer akt økt aktivitet, sysselsetning og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale
  2. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerer og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet
  3. hvor raskt tiltaket kan settes i gang, i hvilken grad tiltaket bidrar til å opprettholde arbeidsplasser/skape flere arbeidsplasser

Midlene kan ikke brukes til å dekke løpende driftskostnader.

Jordbruksbasert næring omfattes ikke av ordningen.
 Samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører kan støttes, også samarbeid utover kommunegrensen.

Tilskudd

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov. I dette spesielle tilfelle skal det aldri overstige 75 prosent.
EØS-avtalens regler for offentlig støtte legges også til grunn.

Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.  Midlene skal gå til de som har et reelt behov. Behovet skal dokumenteres i søknaden og midlene tildelt på feilaktig grunnlag skal tilbakebetales.

Søknader og saksbehandling

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen. Søknader vil kunne påregnes behandlet i formannskapet i løpet av en måned.

Søknadsfrist er 30.august 2020 og 30. oktober 2020.

Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse.

Utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Ikke støtteverdige tiltak

Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering.
Næringsfondet skal ikke finansiere ordinær offentlig virksomhet.
Midler fra fondet skal ikke brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter.
Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier.
Næringsfondet skal ikke brukes til avslutta prosjekter.

En bedrift kan motta til sammen 200.000 EURO (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en treårs periode. Treårsperioden regnes fra det tidspunktet en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang. Den øvre grensen for bagatellmessig støtte gjelder den samlede bistand fra det offentlige som anses som bagatellmessig støtte. Det er bedriftens ansvar å sørge for at denne grensen ikke overstiges. Eventuell overskride kan medføre krav om tilbakebetaling.

Ved spørsmål. Ta kontakt med Næringssjef Frode Martinsen fma@ringebu.kommune.no