Endring av fartsgrense på Fylkesveg 2566 Losnabakkan i Sør-Fåvang

Statens vegvesen har vedtatt ny fartsgrense langs Losnabakkan, etter søknad om godkjent skiltplan fra Innlandet fylkeskommune. Fartsgrensen endres fra generell fartsgrense (80 km/t) til 60 km/t på strekningen vist i kartutsnittet, Ny fartsgrense 60 km/t langs Losnabakkan i Sør-Fåvang 

I høringsbrevet opplyses det at Innlandet fylke har gjennomført en trafikksikkerhetsvurdering på Losnabakkan på strekningen Fv. 2566 S1D1 m80-1034, Fv. 2566 S01D1 m0-500. 
Trafikksikkerhetsvurderingen er gjennomført ved at kriterier for fastsettelse av fartsgrenser er lagt til grunn. [...]
Stedlige forhold utover beregningsmodellen er slik som trange kurver med kort sikt, der stoppsikt ikke oppfylles. Flere av avkjørslene er bratte i forhold til fylkesvegen, og tilfredsstiller ikke siktkrav på grunn av terrengavhengige forhold. En større næringsavkjørsel med tungbiltrafikk har utfordrende siktforhold. 

Skiltplanen har vært på høring hos Ringebu kommune og Politiet. Vedtaket gjøres gjeldende ved oppsetting av skilt.