Viktig melding

Evaluering av forenkling av byggereglene

  Den 01.07.2015 ble det innført nye byggeregler som gjorde det mulig å føre opp nye bygg uten å søke kommunen om tillatelse.

For å vurdere virkningene av disse tiltakene har Prognosesenteret på vegne Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) fått utarbeidet en evalueringsrapport til  departementet. Evalueringen er gjort blant byggesaksbehandlere og boligeiere. Den viser blant annet at antallet byggesøknader har gått ned etter at forenklingen trådte i kraft, men at kommunene bruker mer ressurser på veiledning, oppfølging og avklaringer. Boligeiere kjenner godt til forenklingene, men har ikke i like stor grad kjennskap til innholdet og kravene.
 

 Nedefor følger et sitat fra undersøkelsen som etter vårt syn gir et god bilde på utfordringene ved endringene:

«Tiltakshavere har i liten grad fått med seg at
reguleringsplaner og arealplan i flere tilfeller setter
grenser for hvilke tiltak som kan gjennomføres uten
søknad. Oppfølging av "ikke søknadspliktige tiltak"
som likevel viser seg å være søknadspliktig har skapt
betydelig merarbeid for kommunen. Med den ensidige
mediefokuseringa som var av "forenklingen" er det
forståelig at en rekke folk har forstått dette i overkant
forenklet.»
Her kan du lese rapporten.