Viktig melding

Forslag til kommunal planstrategi 2024-2027 for Ringebu kommune

 

I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §10-1 skal det utarbeides og vedtas en kommunal planstrategi minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering. Arbeidet med å utarbeide en kommunal planstrategi for 2024-2027 startet dermed opp i 2023. Planstrategien skal fungere som et overordnet plandokument for alt som skjer innenfor kommunal forvaltning. Hensikten er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp, eller videreføre innenfor neste 4-års periode, for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.


Det er ikke krav om å sende planstrategien på høring, men det skal kjøres innspillsrunder både internt i kommunen, samt hos regionale og statlige myndigheter. Forslag til kommunal planstrategi skal i henhold til plan- og bygningsloven §10-1, gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Forslag til Planstrategi 2024-2027 for Ringebu kommune legges derfor nå ut på Ringebu kommune sine nettsider med mulighet for å gi innspill. 

 

Innspill merkes med arkivnummer 24/693 og sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no innen 19.04.2024.

 

Planstrategi 2024-2027 (PDF, 2 MB)

Planstrategi 2024-2027 - Planoversikt (PDF, 71 kB)