Forslag til skiltvedtak Fåvang sentrum og Industrivegen - offentlig høring

I forbindelse med forskjønning/sentrumsutvikling i Fåvang sentrum og bygging av den nye Industrivegen på Fåvang, er det utarbeidet oppdatert helhetlig skiltplan for området. Skiltplan og skiltvedtak gjelder offentlige skilt på kommunale veger og fylkesveger.

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte den 26.06.2019, sak UPT-081/19, å legge forslag til skiltplan til offentlig høring til politi og Statens vegvesen med hjemmel i skiltforskriften § 26. Saken ble vedtatt med endringsforslag, som innebærer at skilt nr. 35 og nr. 36 flyttes til skilt nr. 77. Skilt nr. 75 og nr. 76 kan utgå (Vedlegg L-12-A).

Forslag om skiltvedtak er også sendt til Fåvang næring og velforening.

Saksprotokoll og høringsdokumenter ligger her: Skiltvedtak nr. V01-2019 Fåvang sentrum og Industrivegen

 

Merknader til planforslaget kan sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no. Innspill merkes med sak 18/362.

 

Frist for høringsuttalelser: 14.08.2019.