HØRING av nytt navn på Ringebu eldresenter

Klikk for stort bilde

I forbindelse med endringer i organiseringen av helse og omsorg våren 2019 kom det forslag om å endre navn på Ringebu eldresenter. Det nye navneforslaget er Ringebu omsorgssenter. Forslaget har vært til uttalelse hos Eldresenterets aktivitetslag, Ringebu eldreråd og Ringebu historielag med frist 30.05.2019. Brevet ut var slik:

«Administrasjonen har hatt en gjennomgang av organiseringen i helse og omsorg. I denne forbindelsen var det naturlig også å vurdere navn på tjenesteområder, avdelinger og bygninger. Her kom det opp forslag fra ansatte om å vurdere endring av Ringebu eldresenter til Ringebu omsorgssenter. 

Bakgrunnen for forslaget er:

  • «Ringebu eldresenter» gir leseren en oppfatning av at senteret er for eldre. Rådmannen mener at tilbudet her er for mange flere brukergrupper enn de som anser seg for å være i gruppen eldre. Dette bør gjenspeiles i navnet.
  • Omsorgssenter er mer dekkende betegnelse for innholdet i bygningsmassen og et begrep som er mer brukt i dag enn det eldresenter er.

To uttalelser kom inn:

Ringebu Historielag:
Styret i Ringebu Historielag tok i møte 07.05.2019 opp navneendringen som SAK 32/2019 og vedtok følgende:
Siden den foreslåtte navneendring ikke omfatter noe nytt geografisk navn på nåværende Ringebu eldresenter, så mener Ringebu Historielag at det foreslåtte navnet er godt, og begrunnelsen for navneendringen er fornuftig.

Ringebu eldreråd:
Rådet behandlet endring av navn på Ringebu eldresenter som en del av referatsaken "Organisering av helse og omsorg – justeringer 2018-2019" i møtet sitt den 14.03.2019 og tok endringen av navnet til orientering. Det betyr at de ikke hadde noe merknader til navneforslaget.

Høring:
Det har dermed ikke kommet innspill om andre navn på Ringebu eldresenter. Nytt navn på dagens Ringebu eldresenter foreslås til Ringebu omsorgssenter. Forslaget til nytt navn, Ringebu omsorgssenter, legges nå ut på høring og innspill kan sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller som e-post til post@ringebu.kommune.no innen 02.08.2019. Innspill merkes med saknr. 1493/19.