Hvordan vil du at ditt lokalsamfunn skal se ut?

Bidra til å skape et inkluderende og levedyktig lokalsamfunn!
#MatildeMigration

Vi inviterer til idéverksted!

Vi vil gjerne høre din mening og gode ideer om hvordan vi kan skape levedyktige og inkluderende lokalsamfunn i Midt-Gudbrandsdalen. Derfor inviterer vi til idéverksted i Sør-Fron 2.-3. november.  

Med idéverkstedene ønsker vi å få fram ideer/forslag til tiltak som kan bidra til å styrke inkludering av innvandrere og øke bevissthet og engasjement om innvandring og inkludering. Vi vil legge til rette for å knytte nye kontakter/nettverk på tvers av kommuner, sektorer og organisasjoner. Vi vil særlig utfordre deltakere til å tenke nytt om hvordan samhandling på tvers kan bidra til bedre inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

Hensikten med verkstedet er å bidra til økt bevissthet, engasjement og kunnskap om innvandring og inkludering regionene. Deltakelse skal understøtte prosesser som kan bidra til ideutvikling og implementering av tiltak og løsninger som styrker inkluderingen. Å skape inkluderende samfunn kan være viktig for å gjøre regionen til et attraktivt område for innvandring og tilflytting, og kan bidra til at flere ønsker å bli boende. Dette kan være viktige tiltak for å motvirke befolkningsnedgang og styrke stedsutvikling.

EU-prosjektet MATILDE ser nærmere på disse spørsmålene:

Idéverkstedene organiseres i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet Matilde - Migration impact assessment to enhance integration and local development in European rural and mountain regions.  MATILDE er et forskningsprosjekt som finansieres av EU, og som handler om hvordan innvandring påvirker små distriktskommuner (med vekt på fjellområder).

Prosjektet er opptatt av hvordan innvandring påvirker samfunnsutviklingen lokalt. Hva kan gjøres for å bedre integrering av innvandrere fra land utenfor EU, og hvordan kan politikkutformingen bedre legge til rette for integrering og inkludering, både på lokalt, regionalt, nasjonalt og på EU-nivå?

Innlandet er involvert!

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med partnere i 11 europeiske land. I Norge deltar Østlandsforskning v/ Høgskolen i Innlandet som forskningspartner og Innlandet fylkeskommune deltar som lokal partner. Tynset og Sør-Fron er valgt ut som casekommuner og deltar i gjennomføringen av lokale, deltakende casestudier høsten 2021. Kommunenes samspill med de øvrige kommunene i regionen vektlegges og casestudiene forankres derfor i Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdal som case regioner.

Hvis du har lyst til å bidra på idéverkstedet vil vi høre fra deg!

Ta kontakt med: Marte Brunæs Torgersen, marte.brunaes.torgersen@sor-fron.kommune.no

Les mer om MATILDE-prosjektet her:

https://matilde-migration.eu/

https://www.facebook.com/MatildeProject

https://twitter.com/MATILDE_Mig

https://www.linkedin.com/company/matilde-migration/

https://www.instagram.com/matildemigration/

https://independent.academia.edu/MATILDEMigration

https://www.researchgate.net/profile/Matilde-Migration