Viktig melding

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter våren 2021 - runde 2

Søknadsfrist: 5. mai 2021.

Ringebu kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. Tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har referanse 21/1215-31.

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet
Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Ringebu kommune prioriterer spesielt reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene. 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Ubrukte midler som ikke er benyttet innen 01.11.2021 skal tilbakebetales til KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et senere tidspunkt skal også tilbakebetales til KMD

Søknad
Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

  1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
  2. Søk opp støtteordning – søk på Ringebu – velg aktuell støtteordning
  3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

Informasjon om økonomi:

  1. Tapte inntekter knyttet til nedstenging ifm offentlige smittevernkrav
  2. Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak
  3. Andre kostnader

Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon lastes opp som vedlegg. Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt. Skatteattest skal legges ved. Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter.

Hjelp til skjema:

Se "Brukerstøtte" på regionalforvaltning.no.