Viktig melding

Mindre endring av reguleringsplan for Fåvang er vedtatt

Mindre endring av Fåvang, planID: 0520201401, ble vedtatt av utvalg for plan og teknisk i møte 09.11.2022, sak-127/22. endringen gjelder for misjonshuset.

Forslag til planendring av reguleringsplan for Fåvang etter forenklet planprosess, ble behandlet av utvalg for plan og teknisk i møte 09.11.2022, sak 127/22, med følgende vedtak:

UPT-behandling:

  • Utvalg for plan og teknisk vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-14 andre ledd endring av reguleringsplan for Fåvang, planID: 20201401, som omsøkt.
  • Det settes som vilkår at:
    • Det skal støyutredes før det gis tillatelse til bruksendring. Støyutredningen skal legges ved søknaden om tillatelse til bruksendring.
    • Eventuelt støyreduserende tiltak gjøres før det gis tillatelse til bruksendring.
  • Gjeldende bestemmelser for eiendommen vil være det samme som for eksisterende konsentrert småhusbebyggelse i planen (bestemmelse 5.2) 

Saksdokumenter
Saksprotokoll og plandokumenter kan søkes opp på kommunens hjemmeside, hvor link til arkivsak ligger helt nederst på siden, eller via link her:
Søk etter saker - Ringebu kommune
Fyll inn saksnummer: 22/3368

Eventuelle klager
Reguleringsplanen kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven § 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting eller innløsning rettes Ringebu Kommune.