Viktig melding!

Mindre endring av reguleringsplan for Segelstadseter-Tullikampen er vedtatt

Mindre endring av reguleringsplan for Segelstadseter-Tullikampen, planID: 0520201209, ble vedtatt av utvalg for plan og teknisk i møte 09.11.2022, sak 134/22. Endringen gjelder byggehøyder og byggegrenser.

Forslag til planendring av reguleringsplan for Segelstadseter-Tullikampen etter forenklet planprosess, ble behandlet av utvalg for plan og teknisk i møte 09. november 2022, sak 134/22, med følgende vedtak:

UPT-behandling:

Utvalg for plan og teknisk vedtar endring av reguleringsplan for Segelstadseter-Tullikampen, planID 0520201209, som omsøkt.

Planendringen vedtas etter forenklet planprosess jf. plan og bygningsloven § 12-14 andre ledd, og Ringebu kommune sitt politiske delegeringsreglement.

Saksdokumenter

Saksprotokoll og plandokumenter kan søkes opp på kommunens hjemmeside, hvor link til arkivsak ligger helt nederst på siden, eller via link her:
Søk etter saker - Ringebu kommune
Fyll inn saksnummer i søkefeltet: 22/2765

Eventuelle klager

Reguleringsplanen kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven § 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.