Mindre endring av reguleringsplan Gammelseteråsen II er vedtatt

 Mindre endring av reguleringsplan for Gammelseteråsen II, planID: 052019990001, ble vedtatt av utvalg for plan og teknisk i møte 11.05.2022, sak 050/22. Endringen gjelder en grensejustering mellom to tomter.

Forslag til planendring av reguleringsplan for Gammelseteråsen II etter forenklet planprosess, ble behandlet av utvalg for plan og teknisk i møte 11. mai 2022, sak 050/22, med følgende vedtak:

UPT-behandling:

  • Utvalg for plan og teknisk vedtar endring av reguleringsplan for Gammelseteråsen II, planID: 052019990001, etter forenklet prosess. Endringen omhandler en grensejustering, som beskrevet i saksfremlegget.
  • Vedtaket er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd og Ringebu kommunes politiske delegeringsreglement. 

Saksdokumenter
Saksprotokoll og plandokumenter kan søkes opp på kommunens hjemmeside, hvor link til arkivsak ligger helt nederst på siden, eller via link her:
Søk etter saker - Ringebu kommune
Fyll inn saksnummer i søkefeltet: 22/862

Eventuelle klager
Reguleringsplanen kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven § 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.
 

Erstatning/innløsning
Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.

Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.