Viktig melding

Mindre endringer vedtatt i Ringebu kommune

Forslag til planendring av reguleringsplan for Buhaugen felt U4 og Gammelseteråsen del 1 etter forenklet planprosess, ble behandlet av utvalg for plan og teknisk i møte 22.08.2023, sak-058/23 og sak-057/23, med følgende vedtak:

UPT-behandling:

  • Utvalg for plan og teknisk vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd endring av reguleringsplan for Buhaugen felt U4, planID: 201807, som omsøkt.

 

UPT-behandling:

  • Utvalg for plan og teknisk vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av reguleringsplan for Gammelseteråsen Del 1, planID: 052019980014, som omsøkt.

 

Saksdokumenter
Saksprotokoll og plandokumenter kan søkes opp på kommunens hjemmeside, hvor link til arkivsak ligger helt nederst på siden.
Fyll inn saksnummer: 
-Mindre endring for Buhaugen felt U4: 23/1915
-Mindre endring for Gammelseteråsen Del 1: 23/1904


Eventuelle klager
Reguleringsplanen(e) kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven § 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting eller innløsning rettes Ringebu kommune.