Viktig melding

Nå kan du snart bygge bygg på 50 kvadratmeter uten å bry deg med kommunen…..!?

 Det er avdekket at det dessverre er litt for mange utfordringer med bygg som har blitt oppfattet å kunne ført opp uten søknad. Det er ressurskrevende å rydde opp i saker av denne karakter. I enkelte tilfeller vil det også medføre at oppførte bygg må rives. Vi anser derfor at det på nytt er viktig å nå ut med informasjon om hvor viktig det er å få kontrollert kommunens planstatus for området som skal bebygges.

Ja, hadde det enda vært så vel, sier vi som håndterer slike spørsmål i kommunen. Kommunens innbyggere vil snart lese i tabloidpressen at det vil komme betydelige forenklinger i lovverket for bygging av små bygg i Norge. Slik fokus har det også vært for enkelte små bygg inntil 15 kvm. tidligere. Nå skal altså byggereglene endres.

Kan det være slik at 50 kvm store bygg kan bygges uten søknad og uten at naboer varsles? Ja, det kan det, men det er rimelig mange forutsetninger for dette, som vi kan risikere får mindre fokus i mediene. Det vil derfor for de fleste tiltakshavere, fortsatt være slik at en må søke om mange av disse små byggene. Vi ønsker ikke at eierne av eiendommer i kommunen uforvarende skal sette seg på kant med lovverket og få uheldige saker gående i rettsapparatet, med bygningsmyndighetene eller naboer. Derfor ønsker vi å informere litt om en av de nye reglene som vil komme den 01.juli i år.

En av de viktigste forutsetningene som gjør at det kan være vanskelig å frita en sak for saksbehandling etter loven, er at det i nesten hver en «krik og krok» av kommunen er laget spilleregler i form av planbestemmelser, som sier hva som kan bygges på eiendommene. Disse lokale spillereglene, vedtatt av kommunestyret, gjelder foran de sentrale saksbehandlingsreglene, som kun sier hvordan byggesaker kan behandles etter den ansvarlige søkeren har kontrollert de øvrige forutsetningene i plan, lov og forskrifter for en byggesak på den aktuelle eiendommen.

På hytteeiendommene er det for eksempel satt ganske gjennomgående bestemmelser om maksimalt 120 kvm. bruksareal fordelt på inntil tre bygg. Der det er satt en begrensning på sekundærbygga (anneks og uthus) på 15 kvm. bruksareal. Det er også for flere av boligområdene satt klare krav om utnyttelsesgrad og størrelsen på sekundærbygga. Det er også meget vesentlig hvor byggene plasseres på tomta i forhold til krav om avstand og brannkrav mellom bygg. Det er således fortsatt behov for å avklare/ta kontakt med kommunen for å få trygg informasjon i de fleste byggesaker.

Slik fungerer planhierarkiet, som lager spillereglene for hver enkelt tomt i kommunen :

Gammel_planhierarki.jpg