Kommunestyret har behandlet forslag til planprogram for reguleringsplan for Kleivberga Nord, planID 0520202002, i møte 18.05.2021. Planprogrammet er nå fastsatt.

  

Reguleringsplan for Brugata 16 legges ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for nye boliger i sentrum av Vålebru. I tillegg er det lagt til rette for tursti langs Våla og en offentlig park, Elveparken, nord i planområdet. Vi ønsker tilbakemelding og merknader fra deg. Merknadsfrist er 14. mai.

 

"Tomtegata og Hanstadgata mellom Jernbanegata og Ole Steigs burde være bilfri" (Kvinne 37, Fåvang)

"Våla er en viktig del av Ringebu sentrum sin identitet. Etter min mening har den fått for lite synlighet/oppmerksomhet slik det er i dag. Det bør tilrettelegges for universelt utformede sted(er) langs elva, der man f.eks kan fiske, spise matpakke o.l. Sikkert viktig å tenke sikkerhet mtp at elva tidvis er flomstor og stri."(Mann 41, Toten)

"Det bør ikke bygges noe særlig høyere enn det er i dag; da vil Vålebru miste sitt særpreg og sin identitet. Høyere hus må i så fall bygges kun i randsonen, altså utenfor selve sentrum." (Kvinne 40 år, Bærum)

"Her er det plass til leilighetsbygging - flere må bo i/ved sentrum! God utnyttingsgrad og takhøyden kan gjerne være høyere her enn i sentrumskjernen - 4 etasjer?" (Kvinne 32, Ringebu)

"Bra at det bygges ut i Våla vest, det vil gjøre Ringebu mer attraktiv. Sørg for el-bil ladere og sykkelparkering" (Mann 36, Nordre Follo)

Denne uformelle høringsrunden pågikk mellom 8. desember og 8. februar.

Her kan du lese alle innspillene (PDF, 939 kB)

 

 

 

 

 

Kommunestyret har behandlet forslag til planprogram for reguleringsplan for Kleivberga, planID 0520201910, i møte 16.02.2021. Planprogrammet er nå fastsatt.

 Bildet viser omtrentlig planavgrensning for utvidelsen av grusuttaket i Kleivberga R1.3 og 4. 

Det skal jobbes med vegskjæringen hvor det tidligere har gått ras. Arbeidet vil foregå denne uken (uke 50), fra tirsdag 8.12 og ut uken. Vegen kan bli stengt i kortere perioder mens arbeider pågår. 

    

Areal+ AS varsler på vegne av Tinde Utvikling AS oppstart av reguleringsplanarbeid for Høgåsen Nedre.  

Disse arbeider er nå ferdig, takk til Kjell Erik Brandstadmoen for maling av "ny bygget" og Ringebu Anleggsdrift as for ny støttemur og parkering samt arbeide med å sette opp det nye ballnette som skolen hadde kjøpt inn.    

           

 

    

Gangbruen "Den Høie Bro", som ble stengt 26. september 2019, skal rives.
Rivingsarbeidet er planlagt utført 2.-6. november 2020. Det skal settes opp ny gangbru og  gangvegen skal utbedres mellom Fossvegen og Brekkomsvegen. Totalt er arbeidene anslått å ta omtrent et år, og skal utføres av Løype Anleggsdrift AS.

I forbindelse med rivingsarbeidene blir Fossvegen stengt mellom 2. og 6. november. Beboere innenfor arbeidsområdet har direkte avtale med entreprenøren. Det blir også oppfølging av entreprenør ved behov for å lose myke trafikanter gjennom området, fortrinnsvis skolebarn. Det anbefales likevel å velge alternativ rute om mulig, for å unngå farlige situasjoner i anleggsområdet.

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 01.07.2020, UPT-sak 066/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50, planID 0520201902, til høring og offentlig ettersyn. 

   

Kommunestyret behandlet i møte 26.05.2020 sak 043/20, med følgende vedtak: