Kommunestyret har behandlet forslag til planprogram for reguleringsplan for Kleivberga, planID 0520201910, i møte 16.02.2021. Planprogrammet er nå fastsatt.

 Bildet viser omtrentlig planavgrensning for utvidelsen av grusuttaket i Kleivberga R1.3 og 4. 

Det skal jobbes med vegskjæringen hvor det tidligere har gått ras. Arbeidet vil foregå denne uken (uke 50), fra tirsdag 8.12 og ut uken. Vegen kan bli stengt i kortere perioder mens arbeider pågår. 

    

Areal+ AS varsler på vegne av Tinde Utvikling AS oppstart av reguleringsplanarbeid for Høgåsen Nedre.  

Disse arbeider er nå ferdig, takk til Kjell Erik Brandstadmoen for maling av "ny bygget" og Ringebu Anleggsdrift as for ny støttemur og parkering samt arbeide med å sette opp det nye ballnette som skolen hadde kjøpt inn.    

           

 

    

Gangbruen "Den Høie Bro", som ble stengt 26. september 2019, skal rives.
Rivingsarbeidet er planlagt utført 2.-6. november 2020. Det skal settes opp ny gangbru og  gangvegen skal utbedres mellom Fossvegen og Brekkomsvegen. Totalt er arbeidene anslått å ta omtrent et år, og skal utføres av Løype Anleggsdrift AS.

I forbindelse med rivingsarbeidene blir Fossvegen stengt mellom 2. og 6. november. Beboere innenfor arbeidsområdet har direkte avtale med entreprenøren. Det blir også oppfølging av entreprenør ved behov for å lose myke trafikanter gjennom området, fortrinnsvis skolebarn. Det anbefales likevel å velge alternativ rute om mulig, for å unngå farlige situasjoner i anleggsområdet.

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 01.07.2020, UPT-sak 066/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50, planID 0520201902, til høring og offentlig ettersyn. 

   

Kommunestyret behandlet i møte 26.05.2020 sak 043/20, med følgende vedtak:

Med store snømengder og en relativt kald vår til nå er det stor fare for at det kan bli rask snøsmelting og flom eller overflatevann på avveie som kan medføre skade på bygninger, infrastruktur og eiendommer. Særlig hvis det holder seg kaldt en stund utover våren og blir brått varmt og mye nedbør når det først slår om.

Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, Øvermovegen og Spelmannsvegen rehabiliteres i løpet av 2020 og 2021. Arbeidene utføres av entreprenør Åge Haverstad AS og arbeidene startet i mai/juni 2020.

Aksellastrestriksjoner, gjeldende fra mandag 27. april 2020, kl. 07.00.
Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting, og gjelder inntil disse oppheves ved ny annonsering.