Ringebu kommunestyre vedtok 15.10.2019, KOM-086/19, kommunedelplan for E6 Fåvang kirke – Elstad.

Ringebu kommunestyre vedtok 19.06.2018,
KOM-059/18, ny kommuneplanens arealdel 2018-2030. Deler av planen ble vedtatt uten rettsvirkning, grunnet innsigelser mht villrein.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har 18.06.2019 gjort vedtak i denne innsigelsessaken:

KMD har godkjent nye byggeområder for fritidsbebyggelse i Trabelia på Venabygdsfjellet. Innenfor områdene F5.1, F5.2a, F5.8 og F5.11 kan det tillates 65 nye fritidsboliger.

Nye byggeområder for fritidsbebyggelse på Skotten og Måsåplassen ble ikke godkjent.

Nytt hallgulv er på plass og klar til bruk. Hallen ble åpnet igjen 07.10.19.

Den Høie Bro er stengt for all ferdsel med umiddelbar virkning. Kommunen ber om at dette respekteres. Det ble under bruinspeksjon utført av SafeControl Engineering torsdag 26. september avdekket kritiske skader på Den Høie Bro, som er gang- og sykkelbru over Tromsa. Brua er forbindelse mellom Brekkomsvegen og Fossvegen, og er foreløpig stengt på ubestemt tid.

Gudbrandsdal Energi Nett skal oppgradere strømforsyning og lysanlegg i Fossvegen-Damsvingen og Jomfruvegen.
Det vil da bli foretatt en oppgradering og opprydding i lavspentnettet samtidig, samt utskifting av gamle stolper. Alle berørte eiendommer vil bli kontaktet før arbeider påbegynnes.
Tilrettelegging for utbygging av fiber vil da utføres samtidig.

På grunn av nært forestående asfaltarbeider i regi av Ringebu kommune (oppstart fra siste halvdel av august), vil Gudbrandsdal Energi Nett nå starte med gravearbeider i Fossvegen opp til Damsvingen med grøfter og montasje av nytt lysanlegg for Ringebu kommune.
Øvrige arbeider utføres senere i høst.

 

Etter nedbørsperioden tidligere i dag ble det ført masseførende vann inn på Elstadgeilen.

Veien er stengt i forbindelse med oppryddingsarbeid.

Oppryddingen i veien vil ta hele helgen, og veien er dermed ikke åpen igjen før etter helgen.

 

 

Med virkning fra mandag 20. mai 2019, oppheves aksellastrestriksjonene på kommunale veger i Ringebu kommune.

Det er tørketid og fare for at brønner og private vannkilder går tomme

Fåvang:
Tromsvang, onsdag 6. juni kl. 19-21

Ringebu:
Rådhuset (kantina), 7. juni kl. 19-21