Areal+ AS varsler på vegne av Tinde Utvikling AS oppstart av reguleringsplanarbeid for Høgåsen Nedre.  

Oppdatering mandag 30.11.2020: Storrøvegen er nå åpnet igjen for ferdsel, etter å ha vært stengt pga. ras.

Vegen kan bli stengt i kortere perioder imens arbeider pågår. 

 

Tidligere:

Storrøvegen har vært stengt mellom Prestbekken og Dalberg pga. ras. 

Oppdatering (fredag 27. november 2020): Vegen er fortsatt stengt for all ferdsel etter befaring med geolog i dag. Arbeid pågår, og vegen vil bli åpnet for ferdsel så snart det anses som forsvarlig.


Det er fare for nye ras, og geolog er bestilt og kommer på fredag for å gjøre vurderinger. Vegen holdes stengt inntil videre. Nødetater er varslet. Omkjøring om traktorveg mellom Sikle og Losætra (Hjelsetervegen) og Skottvegen til Vekkomsvegen. Skottvegen er en privat veg og har bomstasjon med automatisk skiltavlesning. 

   

Disse arbeider er nå ferdig, takk til Kjell Erik Brandstadmoen for maling av "ny bygget" og Ringebu Anleggsdrift as for ny støttemur og parkering samt arbeide med å sette opp det nye ballnette som skolen hadde kjøpt inn.    

           

 

    

Gangbruen "Den Høie Bro", som ble stengt 26. september 2019, skal rives.
Rivingsarbeidet er planlagt utført 2.-6. november 2020. Det skal settes opp ny gangbru og  gangvegen skal utbedres mellom Fossvegen og Brekkomsvegen. Totalt er arbeidene anslått å ta omtrent et år, og skal utføres av Løype Anleggsdrift AS.

I forbindelse med rivingsarbeidene blir Fossvegen stengt mellom 2. og 6. november. Beboere innenfor arbeidsområdet har direkte avtale med entreprenøren. Det blir også oppfølging av entreprenør ved behov for å lose myke trafikanter gjennom området, fortrinnsvis skolebarn. Det anbefales likevel å velge alternativ rute om mulig, for å unngå farlige situasjoner i anleggsområdet.

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 01.07.2020, UPT-sak 066/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50, planID 0520201902, til høring og offentlig ettersyn. 

   

Kommunestyret behandlet i møte 26.05.2020 sak 043/20, med følgende vedtak:

Med store snømengder og en relativt kald vår til nå er det stor fare for at det kan bli rask snøsmelting og flom eller overflatevann på avveie som kan medføre skade på bygninger, infrastruktur og eiendommer. Særlig hvis det holder seg kaldt en stund utover våren og blir brått varmt og mye nedbør når det først slår om.

Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, Øvermovegen og Spelmannsvegen rehabiliteres i løpet av 2020 og 2021. Arbeidene utføres av entreprenør Åge Haverstad AS og arbeidene startet i mai/juni 2020.

Aksellastrestriksjoner, gjeldende fra mandag 27. april 2020, kl. 07.00.
Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting, og gjelder inntil disse oppheves ved ny annonsering.

Ringebu kommunestyre vedtok 15.10.2019, KOM-086/19, kommunedelplan for E6 Fåvang kirke – Elstad.