DSC_0001

 

Etter nedbørsperioden tidligere i dag ble det ført masseførende vann inn på Elstadgeilen.

Veien er stengt i forbindelse med oppryddingsarbeid.

Oppryddingen i veien vil ta hele helgen, og veien er dermed ikke åpen igjen før etter helgen.

 

 

Aksellast opphevet

Med virkning fra mandag 20. mai 2019, oppheves aksellastrestriksjonene på kommunale veger i Ringebu kommune.

Gammel_Laugen sørover fra Ringebu.jpg

Ny kommuneplanens arealdel ble vedtatt, 19.06.2018, k-sak 059/18. Det betyr at reguleringsarbeid i tråd med ny kommuneplanens arealdel kan starte opp. Dette er spesielt viktig mht nye områder for bolig, næring, sentrumsformål og offentlig formål.

Kommuneplanen er vedtatt med noen områder uten rettsvirkning. Dette er områder som kommunen ønsker til ny fritidsbebyggelse. Eksisterende fritidseiendommer i LNF, som ikke tidligere er godkjent i kommunedelplaner, er også unntatt rettsvirkning. For disse områdene må fortsatt alle tiltak dispensasjonsbehandles. Disse delene av planen er sendt departementet for avgjørelse.

 

image

Det er tørketid og fare for at brønner og private vannkilder går tomme

Fra kafeen (4)

Fåvang:
Tromsvang, onsdag 6. juni kl. 19-21

Ringebu:
Rådhuset (kantina), 7. juni kl. 19-21

 

I kveld, 18.04.2018 ca kl. 21.00, gikk det et mindre sørpeskred ned mot Friisvegen like ved Bø-krysset i Vekkom. Sørpeskredet gikk delvis ut i Friisvegen og sperret ene kjøreretningen. Det har hele tiden vært mulig å passere området. Ringebu kommunes vakt har vært på stedet og gravemaskin er rekvirert for å grave vekk massen som kom ut i veibanen.

Det kan se ut som om bekken med sørpe har endret retning rett over for området der sørpeskredet kom. Det er mye vann som smelter i fjellet og kommer ned i bekkene nå, så Ringebu kommune oppfordrer alle til å holde et øye med utsatte bekkefar og områder. Ringebu kommunes vakttlf. er 400 28 333.

Liagardsvegen - Knappen _02_banner

Med store snømengder og en stabilt kald vinter til nå er det stor fare for at det kan bli rask snøsmelting og flom eller overflatevann på avveie som kan medføre skade på bygninger, infrastruktur og eiendommer. Særlig hvis det holder seg kaldt en stund utover våren og blir brått varmt og mye nedbør når det først slår om.

De minste vannforsyningssystemene 1

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Tromsnesvegen ble midlertidig åpnet i vinter for å lette tilkomsten for folk flest. Vegen har hatt varierende standard og til tider dårlig standard. Nå som våren kommer og telen går i oppløsning vil dette medføre at vegen etter hvert må stenges igjen fordi det ikke vil være mulig å holde den i forsvarlig stand. Kjøring på vegen kan også skade traubunnen eller fundamentet for den videre oppfylling av vegen. Anleggsarbeidet vil starte opp igjen etter at telen er gått ut av bakken og traubunnen er tørket opp.

Gammel_Venabygdsfjellet frampå

Kommunestyret vedtok 13.02.2018 å ikke legge ut forslag til reguleringsplan for skiløyper på Venabygdsfjellet på høring.