Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 01.07.2020, UPT-sak 066/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50, planID 0520201902, til høring og offentlig ettersyn. 

   

''Nybygget'' ved Ringebu skole blir i sin helhet beiset i sommer. Arbeidene vil bli utført av Kjell Erik Brandstadmoen og starter ved skoleslutt og vil pågå i ca 3-4 uker. Disse arbeidene er selvfølgelig væravhengige, men med en normal sommer vil dette gå etter planen.

Det vil også bli ny støttemur og ny parkering ved Ringebu skole i sommer. Arbeidene vil bli utført av Ringebu anleggsdrift as, arbeidene starter i juni/ juli og skal etter planen stå ferdig til skolestart. Eksisterende støttemur er av støpt/ betong, den nye støttemuren blir av ReCon støttemursystem, samme utførelse som i Brekkebakken. Arealet som blir benyttet til ny parkering er del av grusbanen nederst på skolegården. 

            

 

Kommunestyret behandlet i møte 26.05.2020 sak 043/20, med følgende vedtak:

Med store snømengder og en relativt kald vår til nå er det stor fare for at det kan bli rask snøsmelting og flom eller overflatevann på avveie som kan medføre skade på bygninger, infrastruktur og eiendommer. Særlig hvis det holder seg kaldt en stund utover våren og blir brått varmt og mye nedbør når det først slår om.

Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, Øvermovegen og Spelmannsvegen rehabiliteres i løpet av 2020 og 2021. Arbeidene utføres av entreprenør Åge Haverstad AS og arbeidene startet i mai/juni 2020.

Aksellastrestriksjoner, gjeldende fra mandag 27. april 2020, kl. 07.00.
Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting, og gjelder inntil disse oppheves ved ny annonsering.

Ringebu kommunestyre vedtok 15.10.2019, KOM-086/19, kommunedelplan for E6 Fåvang kirke – Elstad.

Ringebu kommunestyre vedtok 19.06.2018,
KOM-059/18, ny kommuneplanens arealdel 2018-2030. Deler av planen ble vedtatt uten rettsvirkning, grunnet innsigelser mht villrein.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har 18.06.2019 gjort vedtak i denne innsigelsessaken:

KMD har godkjent nye byggeområder for fritidsbebyggelse i Trabelia på Venabygdsfjellet. Innenfor områdene F5.1, F5.2a, F5.8 og F5.11 kan det tillates 65 nye fritidsboliger.

Nye byggeområder for fritidsbebyggelse på Skotten og Måsåplassen ble ikke godkjent.

Nytt hallgulv er på plass og klar til bruk. Hallen ble åpnet igjen 07.10.19.