Sjølsagt ska ælle vera med!

Klikk for stort bilde"Sjølsagt ska ælle vera med" er den lokale betegnelsen på Ringebu kommunes deltakelse i den nasjonale satsingen "Inkluderende barnehage-/skolemiljø" som går ut 2018. Her deltar kommunen som en av fem fra Oppland. Arbeidet startet for fullt i høst, og er nå godt i gang rundt om i barnehagene og skolene! 

Med satsingen følger det penger til å tilsette en ressursperson i 40% stilling. Hilde Vedvik Guttu har stillingen, og hun skal støtte barnehagene og skolenes arbeid med å skape et enda tryggere og bedre barnehage-/ skolemiljø.

"Sjølsagt ska ælle vera med" gir kommunens barnehager og skoler ekstra godt utgangspunkt for god oppfølging av ny rammeplansforskrift for barnehagen fra 1.august 2017 og den samtidige endringen av  opplæringlovens kapittel 9A. Begge understreker barn og elevers rett til et trygt og godt miljø i barnehage og skole fritt for krenkelser og mobbing.

Et trygt, godt og inkluderende miljø er viktig fordi det reduserer faren for at enkelte barn og elever opplever krenkelser og mobbing. Samtidig må en ta inn over seg at uheldige hendelser kan skje - en må derfor ha tydelige og gode rutiner for å følge med og for raskt å sette i verk tiltak når noe skjer. ​Ingrid Grimsmo Jørgensen, forsker ved HiNN, sier at det er de voksne som har og skal ta ansvaret. Barn krenker sjelden hverandre i trygge læringsmiljøer hvor voksne har tid til å se barn og bygge gode relasjoner og tillit. 

​Grimsmo-Jørgensen peker på følgende systemtiltak som stopper mobbing:

  • Alle barn kjenner seg trygge og føler mestring
  • Alle barn har en god relasjon til de voksne. Krever at den voksne kontinuerlig jobber med å se, lytte, forstå og inkludere alle barn.
  • Alle barn vet hvilke forventninger, normer og regler som skal følges. Krever at den voksne er et vennlig gnagsår.
  • Alle barn har foreldre som samarbeider med og framsnakker de andre barna og barnehage/skole
  • Alle barn har voksne som ser bakenfor atferd og hjelper dem med å ta gode valg

Barnehagene og skolene arbeider nå systematisk med å heve de ansattes kompetanse på området. Arbeidet bygger på en felles overordnet plan som er konkretisert i handlinger i den enkelte barnehage og skole. Elever og barn involveres i arbeidet ut fra hva som er relevant ut for alderstrinnet.

​Barn er ikke i barnehagen og på skolen mer enn noen timer om dagen - foreldrenes holdning til utsagnet "sjølsagt ska ælle vera med" blir derfor grunnleggende viktig å ha fokus på. Alle foreldre  har så langt fått informasjon om henholdsvis ny rammeplan og endring i opplæringsloven. Videre ut over vil temaet komme opp gjennom foreldreskole og drøftinger i FAU/SU. En vurderer også muligheten for å arrangere egne temakvelder for foreldrene. 

​På kommunens hjemmeside ligger det en lenke til Nullmobbing.no som er en informasjonsside til barn, unge og foreldre om mobbing.