Viktig melding

Kommunal planstrategi

I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) skal det utarbeides og vedtas en kommunal planstrategi minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering. Hensikten er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp, eller videreføre innenfor neste 4-års periode, for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi er kommunestyrets hjelpemiddel for å drøfte utviklingstrekk og utfordringer i kommunen, samt å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden. Det innebærer en vurdering av om kommuneplanen eller deler av den skal revideres, eller om den skal videreføres uten endringer. Dette omfatter både arealdelen og samfunnsdelen.

 

Planstrategi 2024-2027

Kommunestyret vedtok i møte den 11.06.2024 Planstrategi 2024-2027 for Ringebu kommune, KOM-sak 046/24.  Vedtak (PDF, 99 kB). Planstrategien ligger offentlig tilgjengelig på Framsikt.no

 

Kontakt: Kari Marte Haugstad, kari.marte.haugstad@ringebu.kommune.no, planavdelingen.