Viktig melding

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget i Ringebu har fire fastlagte møter pr. år, men har åpning for å arrangere flere ved behov. Arbeidsmiljøutvalget består av fire representanter fra arbeidsgiversida og fire fra arbeistakersida. I tillegg deltar en representant fra Bedriftshelsetjenesten Innlandet, leder for Fellestjenesten i Ringebu kommune og en representant fra NAV Arbeidslivssenter i Oppland.


Leder for utvalget velges vekselsvis av arbeidsgiverens og arbeidstakerens representanter.
 

Arbeidsoppgaver for arbeidsmiljøutvalget:
 

  • Delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet
  • Følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd
  • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste herunder planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggarbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak. 
  • Utvalget skal også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne.
  • Gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker. 
  • Avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner.

Arbeidsmiljøutvalgets møteplan
 

Arbeidsmiljøutvalget fastsetter verneområder. I Ringebu er det slik:

Hovedverneombud er Bjørn Per Aspen
e-post: bjorn.per.aspen@ringebu.kommune.no tlf.:  41307052
Valgperiode: 12.10.2015 - 31.12.2024