Viktig melding

Konfliktrådet

Konfliktrådet har til oppgave å mekle i konflikter som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap e.l. Partene skal selv aktivt bidra til å finne en løsning. Konfliktrådet behandler straffesaker, sivile saker og organiserer ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Konfliktrådet skal være et alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner. Ved å mekle kan konfliktrådet forhindre at konflikter eskalerer og ender i lovbrudd. 

Kriterier/vilkår
Mekling i konfliktrådet krever samtykke fra begge parter. Partene må møte personlig i meklingsmøtet. Man kan ikke ha med seg en fullmektig eller advokat, men konfliktrådet kan tillate at partene lar seg bistå av andre støttepersoner.

Pris for tjenesten
Mekling i konfliktrådet er gratis.

Samarbeidspartnere
Det finnes 12 konfliktråd som dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene ligger i Oslo, og har det faglige og administrative ansvaret for drift og utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådet annonserer når de trenger flere meklere, men det er også mulig å sende en åpen søknad til konfliktrådet. Konfliktrådet samarbeider for øvrig med

• lensmanns- og politietaten
• kriminalomsorgsetaten
• domstolene
• andre lokale etater som skole og barnevern

Regelverk – lover og forskrifter
konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven med tilhørende forskrifter. 

Saksbehandling
Konfliktrådslederen vil vurdere om saken din egner seg for mekling. Konfliktrådet bistår med å innhente samtykke til mekling fra andre konfliktparter. Meklingsmøtet gjennomføres normalt med en eller to meklere til stede. Det er partene og ikke mekleren som kommer med forslag til hva som skal stå i en eventuell avtale. Det er som regel to uker angrefrist på avtaler i straffesaker, mens i sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist dersom de ønsker det. Partene kan også møtes flere ganger.

Veiledning – kontakt
For mer informasjon, se www.konfliktraadet.no eller søk opp «Konfliktrådet» på Facebook.

Konfliktrådet Innlandet
Avdeling Gjøvik:
Besøksadresse, Storgata 14, 2815 Gjøvik.
Postadresse: pb 372, 2403 Elverum
e-post: post.innlandet@konfliktraadet.no
Telefon 62 00 08 31