Viktig melding

Levekårsutvalget

Levekårsutvalget har 7 faste medlemmer og er opprettet i medhold av kommunelovens § 5-7

Levekårsutvalget har som ansvarsområde kommunens personrettede tjenester gjennom hele livsløpet:
barnehage, skole, barnevern, kultur og fritid, NAV, helse og omsorg og bosetting og integrering av flyktninger

Levekårsutvalget har vedtaksmyndighet innenfor sitt ansvarsområde i samsvar med delegeringsreglementet.

Levekårsutvalgets møteplan og medlemmer

Reglement for folkevalgte organer i Ringebu kommune (PDF, 629 kB)