Levekårsutvalget

Levekårsutvalget har 7 faste medlememr og varamedlemmer.

Fra 01.10.2013 erstatter Levekårsutvalget Utvalget for helse og sosial og Utvalget for kultur og oppvekst. 

 Ansvarsområde:
 

Levekårsutvalget har det folkevalgte ansvaret for all løpende tjenesteproduksjon og drift innenfor programområde 2 (oppvekst og kultur) og programområde 3 (helse og omsorg). Utvalget avgjør forvaltningssaker (enkeltvedtak) på folkevalgt nivå (med mindre slik myndighet er lagt til andre organer), og behandler rapporter fra administrasjonen innenfor sitt saksområde. (Eksempel på saker kan være søknad om gratis skoleskyss pga. trafikkfarlig veg eller bytte av skole).

Utvalget fremmer forslag til planer og styringsdokumenter innenfor ansvarsområdet etter forslag fra administrasjonen.

Friluftsliv.

Tildeling av tilskudd til løypepreparering.

Levekårsutvalgets møteplan og medlemmer